Dato: Marts 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm von Dönniges
Sprog: dansk.

Kjære Hr Geheimelegationsraad!

Omtrent ved Nytaarstid overdrog jeg min Boghandler Brev at tilsende Dem fra mig, tre Exemplarer af min nyeste Bog Historier, jeg skrev et Par Ord til hvert Exemplar, det ene var bestemt til Deres ædle, aandfulde Konge, det andet var til Dem selv og det tredie til Hr v. Dingelsted, min Boghandler siger at Bøgerne er afsendte, men da jeg aldeles Intet har hørt endnu, har jeg en Frygt for at Bog-Pakken ikke er gaaet efter sin Adresse, med Hensyn til Bøgerne har det intet at sige, men hvad mig selv angaaer, ønskede jeg gjerne ved den lille "Bouquet fra min Have" at være bragt venlig i Erindring hos Dem og Deres, jeg vilde saa gjerne at Deres Konge, som ved sin store Naade og Hjertelighed mod mig, saa ganske opfyldte mig fornam en lille Deel af mit taknemlige Sind. - Naar det engang det er ret Solskin i Deres Sind og Stue, da gjør De en smuk Gjerning og glæder mig med et lille Brev. - Denne Sommer kommer jeg ikke til Deres skønne Land, men et tilkommen[de] Aar, om Gud vil, da flyver jeg derud. Min ærbødige hjertelige Hilsen til Deres Frue og til Dingelsted tør jeg haabe at De nævner mig for Deres Konge. - Af ganske Hjerte, Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13. 696)