Dato: 15. december 1851
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Hr. Professor!


Det er utilgiveligt, at jeg ikke allerede for flere Dage siden har takket Dem for Deres venlige Gave, Deres "Hyldemoer". Men er det utilgiveligt, er det maaske dog undskyldeligt, og detpaa den Grund, at jeg havde foresat mig at bringe Dem min Tak mundtligt, men stedse er bleven forhindret deri, saa at jeg nu dog tilsidst maa gribe til Pennen, som et Surrogat.

Jeg har læst Deres lille Digtning med megen Fornøielse, idet jeg i den har gjenfundet den samme oplivende Phantasie, hvormed De saa ofte har glædet os i Deres Eventyr. Især Alt, hvad der angaaer Hyldetræet og Hyldemoer, finder jeg særdeles smukt, endog rørende. Visen "Det gamle Træ, o lad det staae" - er et nydeligt mOment, ligesom den følgende: "Imellem Havens Buske"; og begge gjøre ypperlig Virkning ved den Maade, hvorpaaa de vende tilbage. Dette er ikke blot i sig selv poetisk skjønt, men ogsaa dramatisk. Om derimod de fire Elementer, som komme paa Barbeerstuen, og visse andre Opfindelser ikke altfor meget trodse den dramatiske Øconomie, endskjøndt de i en Fortælling kunde tage sig meget godt ud, vil jeg ikke afgjøre.

Jeg læste igaar i Kjøbenhavnsposten en Critik over "Hyldemoer", eller rettere sagt, jeg begyndte at læse den, men slap den paa Halvveien, fordi jeg ikke kunde udholde de meningsløse Omsvøb i Form af Vittigheder, som ikke vare tilstede. Da den er udgaaet fra det Firma, E.S., der allerede er anerkjendt som en af de første Vrøvlere i Bladlitteraturen, saa har den vel ikke afficeret Dem; idetmindste burde den ikke gjøre det.

Deres hengivne

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg