Dato: 26. juni 1851
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære gode Andersen

Architect Herholdt, som nylig er kommen fra en Reise i Sverige, bragte mig i Gaar 2 Ex. af den svenske Oversættelse af Deres I Sverrig, og medfølgende Brev, samt en Hilsen til Dem fra General Dahlström, som er Commandant paa Gothland ell. Gulland, og uden tvivl har giort Deres personlige Bekiendtskab i Fior i Fyen. Herholdt reiser i Dag til Fredericia, og [derfra] til Fyen, - Erholm, Langensø etc. - maaskee træffer De ham endnu inden Deres Afreise; han havde især opholdt sig paa Gothland og i Visby, hvorom han talede med den største Interesse; for dets Beliggenhed, Øens frodige Vegetation, dens mange maleriske Partier og Overflødighed af Oldtids Minder, især af den gothiske Bygningskunst, hvilke i høi Grad havde tildraget sig en dansk, nylig i Italien værende, Medreisendes Opmærksomhed, for deres Lighed med det han i Syden havde seet; jeg vilde ønske De maatte træffe Herholdt, som er en begavet ung Kunstner, fuld af det »Friske« De sætter saa megen Priis paa.

De kan troe, kiæreste Andersen, at jeg har med den inderligste Glæde hørt Ingeborg og Edvard fortælle mig om den kiærlige Brevvexling, De og han i de sidste Dage have havt sammen; Jeg kan ikke beskrive Dem hvor henrykt glad jeg blev, først, da Edvard sagde mig »jeg har faaet saadant et rart Brev fra Andersen«, og strax derpaa, da Ingeborg sagde: »Andersen skriver, han har faaet saadant et rart Brev fra Edvard«. Og jeg siger atter og atter: det var deiligt!« nu holder jeg med dem begge to«!

Lev vel! trofaste Siel!

faderligst

C.

Torsdag, 26 Junii 1851.

I Dag begynder Sommeren

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

... De kan troe, kjæreste Andersen, at jeg har med den inderligste Glæde hørt Ingeborg og Edvard fortælle mig om den kjærlige Brevvexling, De og han i de sidste Dage have havt sammen. Jeg kan ikke beskrive Dem hvor henrykt glad jeg blev, først da Edvard sagde mig: »jeg har faaet saadant et rart Brev fra Andersen«, og strax derpaa, da Ingeborg sagde: »Andersen skriver, han har faaet saadant et rart Brev fra Edvard«. Og jeg siger atter og atter: det var deiligt! nu holder jeg med dem begge to«!

Lev vel trofaste Sjæl!

faderligst

Collin

Tekst fra: H. C. Andersen og det Collinske Hus.