Dato: 20. august 1850
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hovedqvarteret, Slesvig!

d: 20. August 1850.

Kireste Ven!

Jeg veed ikke om Du erindrer at da Du var paa Glorup og jeg i Kolding, sendte Du mig et lille Digt: Hvil sdt som jeg fandt saa overordentlig deiligt. Den Gang fik jeg Lyst til at componere det, men det gik ikke, og jeg havde heller ingen Instrument, derimod her i Slesvig har jeg vret saa heldig at faae et meget godt Qvarteer, hvor der er Instrument i min Stue, og ved at lede i mine Papirer, faldt Dit Digt mig i Hndern; jeg gik strax med det til Claveret, og strax spilte og sang jeg det, saaledes som jeg her har sat det paa Papiret. Undskyld; Melodien er jo rigtignok ikke Ordene vrdig, men man gir det saa godt man kan, og bliver det sunget med Flelse, maa der vre Virkning i den, thi den er fremkommet aldeles uvilkaarlig, og er ikke fremkunstlet eller fremtvunget; tag til Takke med den!

Tak for Dit Brev fra Corselitze; der kan jeg tnke at Du har havt det godt, men dog rimeligviis bedre hos Moltkeme, baade paa Glorup og paa Bregentved, hvorjeg formoder at Du er for ieblikket. Fritz Moltkes Forlovelse, siger man, er declareret; om det er sandt, veed jeg ikke. - Jette har havt det deiligt i Sverrig; derfor er hun vist Dig megen Tak skyldig, thi denne Oberstlieutenant, hvad er det han hedder, Warberg eller Warburg har vret srdeles forekommende mod hende, og naar hun har vret hos ham og hans Kone, har hun ogsaa bestandig fundet sig umaadelig hyggelig og trivelig; Veiret har ogsaa vret hende saa gunstig som mulig; nu er det desvrre forbi, og det er sat ind med Regn- og Blse-Byger, der ingen Ende faae. - Naar vi sees, maa Gud vide; thi dette her lader ikke saasnart til at vre forbi; og saavidt jeg forstaaer mig paa det, saa kommer det Hele atter an paa Politiken, og vi kan lnge faa Lov til at vente paa at der kommer nogen Orden i de tydske Forhold, som vi jo desvrre er afhngig [af].

Dannevirke er blevet deilig igien; hvis Thyra Danebod og Dronning Margrethe kunde see hvorledes den nu seer ud, vilde de bestemt dandse i deres Grave af Glde, og vi kan nsten sige at vi have hngt Ledet i Lave igien; thi jeg gad seet den tydske Armee, der vovede at angribe den, og for hvilken det vilde lykkedes at tage den, naar man passer ordentlig paa, eller rettere sagt, jeg gad ikke seet den, og jeg haaber heller aldrig at faae den at see. Det glder mig hvad Du skriver om hvad Richard Bentley har skrevet, men det er aldeles Tonen i England; vi have ogsaa en engelsk Husarofficier, en Lalaing, som jeg ofte taler med, fordi han staaer ved en Escadron, hvori jeg har mange Venner og Bekiendtere, og han fortalte forleden Dag, at han i denne Tid havde faaet mange Breve fra Englndere, som han aldeles ikke kjendte, men som paa 3.4. Haand havde hrt han var her, og nu dels vilde takke ham, fordi han kimpede for den retfrdige Sag, og dels vel ogsaa skrev af Nysgirrighed, fordi de troede paa den Maade, at faae noget at vide. - Holger Stampe er ogsaa ved Husarerne, men ham har jeg ikke truffet, da hans Escadron altid er paa Forpost, naar den Escadron,jeg besger, har Fridag, - men det er ikke alene England, men hele Europa undtagen Tydskland og selv en stor Deel af den, som finder vor Sag den retfrdige, og kalde Slesvigholstenerne Rebeller og Oprrere, og de med dem sympathiserende Tydskere erobringslystne eller anmassende, eller halvgale om ikke helgale; og den tydske re, som saa ofte fres i Munden, ere jo alle enige om aldeles ikke existerer; i dette Sprgsmaal No, thi Du maa ikke tro at jeg ikke kan tilstaae Tydskerne mange og store Fortrin[?] i andre Retninger. - Worsaae har jeg nylig havt Brev fra, han tumler sig rundt i Jylland; var sidst i Holstebro, og kommer snart til Lemvig - mon han der skulde trffe Frken Maren med de strke Bryster? Nu Adieu, bre Ven! jeg haaber ikke at Du, fordi Du er kommet tilbage til Kongens Kibenhavn, glemmer Dine Venner ved Dannevirke.-

Din tro broderlige

Chr. Wulff

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost