Dato: 21. juli 1850
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hovedqvarteret, Flensborg.

d: 2l. Juli 1850.

Kiære Ven!

Tak for Dit bære Brev af 14de Juli, som jeg fik igaar, Dagen efter at vi kom her til Flensborg. Er det ikke flinkt af mig som Sømand at reise fra K o l d i n g til Flensborg; det er dog 12 Miil, rigtignok i 3 Dage, men i den allerværste Solhede, fordi vi om Formiddagen havde Contoirforretninger paa det Sted, vi gik gik ud fra, og vi skulde mødes Kl. 6 Eftermiddag en halv Mils Vei fra det Sted vi skulde til, med Generalen for at ride ind i de store Byer, Haderslev, Apenrade og Flensborg i Optog, og det blev ogsaa meget Smukt. I Haderslev var der adskillige Flag ude, og der var Enkelte som raabte Hurra for os; i Aabenraa stod alle Skibstømmermændene og para{ra}derede med deres 0xer og Flag uden for Byen tilligemed Magistraten og de fornemste Borgere og toge imod os med vældige Hurraraab, men begge disse Steder kunde man ogsaa see sure og vrede Ansigter, men i Flensborg kiendtejubelen ingen Grændse; en Masse af Flag og glade Ansigter lode sig see, og det gik ikke alene med skingrende Hurraraab igiennem hele Byen fra Nørreport til Generalens Qvarteer, men ogsaa med Lommetørklædeviften, Nikken med Hovederne og Hilsen med Hænderne. Der saae jeg naturligviis en Masse Bekiendtere, og har siden naturligviis ogsaa talt med mange. Nu har Armeen havt et Par Dages Rast efter den forenede Marsch; den er pauseret ned til 1 Mils Vei synden for Flensborg, med Forposter længe[re] ned endnu, og nu tænker jeg snart at vi angribe hele Fiendens Styrke, som staaer i og ved Slesvig, med General Willisens Stab paa Gottorp-Slot. - Apropos, hvad er det for en Historie Du fortæller om at General Krogh inspicerede Tropper imellem Odense og Nyborg, og ved hvilken Leilighed Du troer at jeg var med? jeg kan forsikkre Dig at hverken General Krogh eller jeg har siden 1ste Juni været ude af Jylland, naar jeg undtager een Dag vi spiste til Middag paa Hindsgavl, og han har heller ikke havt nogle Tropper der at inspicere; det maa rimeligviis være en Feiltagelse, og maa have været General Wedel, der er commanderende General i Fyen, og som Officiererne i Fyen glat væk kalde den commanderende General; men vor General er den commanderende General over den active Armee. Imidlertid er jeg fornøiet for den Feiltagelse, thi den har rimeligviis forskaffet mig Dit Portrait, som jeg maaskee ikke havde faaet, dersom Du ikke først havde sendt med et Brev med Leilighed; - og derfor takke s paa det hierteligste, og jeg skal saamæn under Feldttoget tit tage det frem og see paa det. - Jeg formoder at Jette i Torsdags er reist til Sverrig, og oven i Kiøbet med Jørgen Koch, som vist giør en lille Tour op ad imod Stockholm medens Jette bliver rolig ved Trollhattan; det beroliger mig meget, thi skiøndt hun jo vel har reist meget i sine Dage, saa har hun dog aldrig holdt af at reise alene. ¬ Worsaae fik jeg naturligviis ikke at see i Kolding, thi har har opholdt sig saa længe i Fyen med at besigtige gamle Gryder og unge Møer at han ikke fik Tid til at komme til sit bestemmelsessted; men det er heller ikke saa forunderligt, thi jeg reiste allerede fra Kolding 12 Dage efter at Worsaae havde bestemt at komme der.

Jeg gad vide hvorledes Molbechs Studier over Øehlenschlagers Værker ere? jeg har nok seet noget om dem i Berlingeren, men hans Dom er jo altsaa ikke til at stole paa, især naar det er af en Mand, der har et vist Navn, thi saa roser han naturligviis altid. 4de Hefte af Erindringerne fik jeg Gudskelov læst i Kolding førend jeg tog derfra, thi her seer man meget lidt af den Slags. I Flensborg tænker man kun paa Krig, Handel og Politik, og hvis en Kunst har giort sig giældende her, da er det Musiken, der drives og forstaaes, men alle andre Kunster og Videnskaber, saavel som les belles lettres ere lukkede Bøger her tillands. - Er det ikke curieust at indsamle Penge for at leie Værelser til en Mand? det forekommer mig at være saa; og jeg kunde kun forlige mig med Ideen hvis Ørsted var en gammel svag Mand, der ikke havde Raad til selv at leie, men han er jo hverken svag eller fattig, og som det nu er, forekommer det mig Almisseagtigt. - Sangerinden Jmfr. Nissen - maa jo være meget ældre end Componisten Salomon, men meinetwegen, jeg har intet mod Partiet. - Næste Gang skriver jeg vist til Dig til Corselitze; indtil da lev vel, frem bring noget smukt og herligt, som sædvanligt og indslut i Din kiærlige Erindring Din gamle trofaste broderlige Ven

Chr. Wulff

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost