Dato: 14. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Glorup 14 Juli 1850

Kjre Ven! uagtet jeg ikke veed om dette Brev finder Dig i Kolding, vil jeg dog sende det derhen, Udskriften "til Hovedkvarteret", vil vel altid vre en sikker Veiviser og Beskytter. Forleden Dag da General Krogh inspicerede Tropperne paa denne Side Odense, troede jeg at Du havde vret der med; vi havde just Dagen forud, netop da dit sidste, kjre Brev kom, Besg af to Capitainer der tidligere have ligget her paa Glorup, de meente ogsaa at Du vist samledes med dem Dagen efter og i den Anledning klippede jeg mit Portrt ud, heftede det i et Brev og skrev deri under Billedet: "Ogsaa jeg er med ved Paraden!" et Citat af mit gamle Digt: Skildvagten, det skulde hilse paa Dig ved Paraderingen, men to Dage efter kom Capitainens Opvarter og bragte mig Brevet tilbage, Du havde ikke vret der. - I Dag skriver skriver / jeg nu dette ny, gid det maa trffe Dig frisk og glad! jeg blev saa lykkelig da Aviserne bragte Efterretning om at Freden var sluttet med Tydskland, jeg sang og trallede den halve Dag, men da jeg saa kom lidt i Ro og betnkte at den egentlige Fred endnu ikke var, at maaskee meget Blod endnu skal flyde, blev jeg mismodig og bedrvet igjen. "Gud alene raader for Seiren!" men han maa give Danmark den! han maa beskytte [en rettet til:] vor retfrdig[e] Sag. - Maaskee allerede i denne Uge, begynder Kampen! daglig tnker jeg paa den! Skriv naar Du kan, mld Seier og - Fred! - Din Sster Jette reiser jo nu til det kjre Naboland, det lykkelige Land med sine politisk afrundne Grndser. Jeg haaber at hun nu faaer godt Veir ved Trollttan og at hun bliver tilfreds med sit Ophold der; jeg har skrevet til en Oberstlieutenant / Warberg, som boer der og har Opsigt over Kanalvrket, jeg tr troe at han og hans Kone, der alt forud har vidst om din Ssters komme, vil vre hende til Gavn. Af Nyheder fra Kjbenhavn skrives: Henrik Hertz har havdt Bryllup med en ganske ung Datterdatter af Nathanson, fdt v. Halle; "han er meget lykkelig og meget dv!" En anden Pebersvend er blevet gift, nemlig Mathematikeren Professor Pedersen. Lowzou kommer sig. Casinosalen forandres til et ordenlig Theater efter Boucheris Plan. Fru Augusta Afzelius, forrige Jomfru Nielsen, Dandserinden, har vret i Barselseng med en Dreng. - Molbech har udgivet Studier over ehlenschlgers Vrker. Hr. Bgh har leveret en Parodie paa Ole Lukie, den gjr ikke Lykke, skriver man. Jeg hrer der gaaer en Indbydelse om til at indsamle en Sum, for hvis Renter der skal aarligt leies et Landsted til Re. rsted, som iaar holder sit 50 aarige Jubilum, som Videnskabslrer. Idag er Scheels reist herfra til Glorup, Grevinden takkede srdeles for din venlige Hilsen og bad mig sende een igjen, / ligeledes Siegfried. Har Du seet af Aviserne at Componisten Siegfried Saloman har forlovet sig med Sangerinden Jomfru Nissen. -

Veiret er n u endelig ganske sommerligt igjen, Varmen strmmer ned; - jeg bliver paa Glorup denne Maaned ud og reiser da til Corzelitze til Classens, otte Dage efter er jeg rimeligviis i Kjbenhavn og kommer jeg ikke til Sverrig eller Tydskland, det sidste betvivles strkt, da ligger jeg paa Klampenborg for at vandes. Seer Du Worsaae da hils.

Din broderlige trofaste Ven

H. C. Andersen

[portrt af HCA klbet p brevet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 152, billed6417-22)