Dato: 14. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Glorup 14 Juli 1850

Kjære Ven! uagtet jeg ikke veed om dette Brev finder Dig i Kolding, vil jeg dog sende det derhen, Udskriften "til Hovedkvarteret", vil vel altid være en sikker Veiviser og Beskytter. Forleden Dag da General Krogh inspicerede Tropperne paa denne Side Odense, troede jeg at Du havde været der med; vi havde just Dagen forud, netop da dit sidste, kjære Brev kom, Besøg af to Capitainer der tidligere have ligget her paa Glorup, de meente ogsaa at Du vist samledes med dem Dagen efter og i den Anledning klippede jeg mit Portræt ud, heftede det i et Brev og skrev deri under Billedet: "Ogsaa jeg er med ved Paraden!" et Citat af mit gamle Digt: Skildvagten, det skulde hilse paa Dig ved Paraderingen, men to Dage efter kom Capitainens Opvarter og bragte mig Brevet tilbage, Du havde ikke været der. - I Dag skriver skriver / jeg nu dette ny, gid det maa træffe Dig frisk og glad! jeg blev saa lykkelig da Aviserne bragte Efterretning om at Freden var sluttet med Tydskland, jeg sang og trallede den halve Dag, men da jeg saa kom lidt i Ro og betænkte at den egentlige Fred endnu ikke var, at maaskee meget Blod endnu skal flyde, blev jeg mismodig og bedrøvet igjen. "Gud alene raader for Seiren!" men han maa give Danmark den! han maa beskytte [en rettet til:] vor retfærdig[e] Sag. - Maaskee allerede i denne Uge, begynder Kampen! daglig tænker jeg paa den! Skriv naar Du kan, mæld Seier og - Fred! - Din Søster Jette reiser jo nu til det kjære Naboland, det lykkelige Land med sine politisk afrundne Grændser. Jeg haaber at hun nu faaer godt Veir ved Trollättan og at hun bliver tilfreds med sit Ophold der; jeg har skrevet til en Oberstlieutenant / Warberg, som boer der og har Opsigt over Kanalværket, jeg tør troe at han og hans Kone, der alt forud har vidst om din Søsters komme, vil være hende til Gavn. Af Nyheder fra Kjøbenhavn skrives: Henrik Hertz har havdt Bryllup med en ganske ung Datterdatter af Nathanson, født v. Halle; "han er meget lykkelig og meget døv!" En anden Pebersvend er blevet gift, nemlig Mathematikeren Professor Pedersen. Lowzou kommer sig. Casinosalen forandres til et ordenlig Theater efter Boucheris Plan. Fru Augusta Afzelius, forrige Jomfru Nielsen, Dandserinden, har været i Barselseng med en Dreng. - Molbech har udgivet Studier over Øehlenschlægers Værker. Hr. Bøgh har leveret en Parodie paa Ole Lukøie, den gjør ikke Lykke, skriver man. Jeg hører der gaaer en Indbydelse om til at indsamle en Sum, for hvis Renter der skal aarligt leies et Landsted til Re. Ørsted, som iaar holder sit 50 aarige Jubilæum, som Videnskabslærer. Idag er Scheels reist herfra til Glorup, Grevinden takkede særdeles for din venlige Hilsen og bad mig sende een igjen, / ligeledes Siegfried. Har Du seet af Aviserne at Componisten Siegfried Saloman har forlovet sig med Sangerinden Jomfru Nissen. -

Veiret er n u endelig ganske sommerligt igjen, Varmen strømmer ned; - jeg bliver paa Glorup denne Maaned ud og reiser da til Corzelitze til Classens, otte Dage efter er jeg rimeligviis i Kjøbenhavn og kommer jeg ikke til Sverrig eller Tydskland, det sidste betvivles stærkt, da ligger jeg paa Klampenborg for at vandes. Seer Du Worsaae da hils.

Din broderlige trofaste Ven

H. C. Andersen

[portræt af HCA klæbet på brevet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 152, billed6417-22)