Dato: 8. juli 1850
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hovedqvarteret, K o l d i n g

d: 8:Juli 1850.

Kjere Ven!

Du gir Dig ingen Idee om hvorjeg bliver glad og forniet hver Gang, jeg seer et Brev med Din kire Haandskrift udenpaa, og med hvor bankende Hierte jeg saa aabner det, og lser alle de venlige Flelser og herlige Tanker, der ere inden i det. - Ved det Sidste, maajeg tillige takke for den lille smukke, vemodig-milde Romance: "Hvil sdt!" Linier som den: Natten er smuk, Natten er stille, har foruden den hele lille Verden af Tanker og Flelser den indeholder, tillige den velgirende Virkning, at det er en trstende melodisk Dur-Stning, efter de mere melancholske Moltoner, der gaae foran, og mildner tillige den sidste Linies "Ddt, alt er ddt!" der ellers vilde gire for ondt. - Worsaae, som vi allerede ventede i Lverdags den 6te er ikke kommet endnu; hans Sster og Svoger, der boe en halv Miil herfra, har intet hrt fra ham, men have lovet mig at lade mig vide naar han kommer, og saa hilser jeg ham fra Dig, det vil glde ham. -jeg tnker at Dine smukke Reisebilleder vil vre frdige naar Feldtoget er endt, og at vi altsaa ved vor Hiemkomst strax vil have dem at kunne glde os til, - og i Vinterens Lb faae vi vel Hyldemoerat see paa Casinos Theater. - Vil Du hilse begge Grever Scheel, dog mest Siegfried, som jeg i de senere Aar har seet mest, men er Grevinden der endnu, saa formeld isr hende min Compliment; hendes Bekiendtskab har jeg egentlig frst giort sidsteVinter; men hun behagede mig srdeles. - ehlenschlagers Erindringer har vret mig en stor Fornielse i dette eensformige Kolding; de have saa sat mig tilbage i Gamles Selskab, og har ladet mig opleve meget af den Tid, om igien, som jeg har levet med ham, thi hver lille Anecdote har jeg jo hrt saa tit af hans egen Mund, og fremkalder ikke alene Erindringen om den, men tillige om mange andre Omstndigheder, som forene sig om den. Jeg seer at 4de Hefte er udkommet, men det har jeg ikke seet endnu, saa lidt som 2det Hefte eller Deel af rsteds Aanden i Naturen. Det glder mig ogsaa at vi faae hans Buste, og det af en Haand som Bissens. -

Den 6te havde vi en smuk Fest paa Fredericia Kirkegaard; den Deel af Haven hvor de Faldne ligge, var pudset op, og pyntet med en uhyre Masse Krandse, og omkring hele Pladsen var opplantet Faner med smaae Mellemrum, og fra Fane til Fane var hngt Guirlander, der dannede Hegnet, hvor indenfor Publicum ikke maatte komme. Midt paa Pladsen var opfrt en lille Tribune, bekldt med Grnt, hvorom stod 20 hvidkldte Piger, og fra den holdt Prsten Kallenbach en meget begeistret Tale, som isr var henvendt til det Militair, der stod paa Gaden udenfor Kirkegaarden; nogle smukke Psalmer, bleve ogsaa afsungne, men en Sangforening, der skulde komme med Dampskib fra Kibenhavn, og som havde lovet at udfre en Cantate udeblev. - Efter Srgehitiden var der Revue over det i Fredericia vrende Militair for Generalen, men derefter toge vi tilbage til Kolding og hitideligholdt Aarsdagen efter Slaget med en festlig Dine, hvorved der ikke manglede paa Skaaler, Musik og Munterhed, og derefter havde vi endogsaa Ridetour og mere Munterhed og Dands; det vil sige uden Damer, men Officererne dandsede prgtig sammen, Smand med Landmand, og Infanterist med Cavallerist, alt i herlig Enighed. - Nu om nogen Tid tnker jeg at vi faae travlt, thi nu da Freden er sluttet, kan det vel ikke vare lnge frend vi skal ned i Slesvig, og befrie vore forkuede slesvigske Brdre, og saa til Efteraaret tnker jeg at vi alle samles i Enighed og Glde dersom vi ikke ere myrdede dernede af Fanatikerne, som de true med.

Nu Farvel, kire Ven; og endnu en Gang tak for hver Linie, tak for hvert Bogstav Du vil skinke mig!

Din altid broderlig hengivne Ven Christian Wulff

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost