Dato: 29. januar 1849
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d: 29 Januar 1849.

Kjære Andersen!

Idet jeg forud kan gratulere Dig og Glaeser til den behagelige Virkning som Eders forenede Arbeide vil gjøre, og ligeledes er mig selv bevidst at have gjort min Skyldighed med Hensyn til Arrangementet, maa jeg nu skjøndt ugjerne støde Dig for Hovedet med en Bagatelle, som Du desværre har hængt Dig alt for meget ved, nemlig "Votiv-Pillerierne paa Træet" de ere for mange og for iøinefaldende, de forstyrre Decorationen og Grupperingen, tiltrække sig en ufortjent Opmærksomhed, fremhæve noget latterligt i Catholicismenj og foruden at dette Juuletræes Væsen er utheatralsk, er det tillige aldeles usandt, da saadanne Smaa-Offer ikke hænges paa Træer, men i Capeller og paa Altre og med Undtagelse af Blomster aldrig paa Alfarsvei. Imidlertid da det hører med til Stykkets Handling, er det min Pligt at arrangere det, dog saaledes at det ikke forstyrrer det Heles Harmonie, og Du maa derfor ikke sige mig Ubehageligheder dersom Du finder Votiverne reduceerte til det allernødvendigste. Saavel Christensen som jeg have taget billigt Hensyn til Dine Ønsker, men da han og jeg respective ere Theatermaler og Scene-Instructeur er det os der i saa Henseende skulle bære det kunstneriske Ansvar.

Med Høiagtelse og Hengivenhed

Din oprigtige Ven

Auguste Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter