Dato: 10. juli 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 juli

Kjreste Ven!

Igaar vilde jeg have vret til Dig! jeg kom tidlig op om Morgenen, var allerede ved Garnisons Pladsen for at gaae med eet af de schackspearske Skibe, men saa fikjeg en Byge, det blste mig lige ind i mit skikkelige Ansigt, og saa sagde jeg til mig selv: "vend om, vend om, Du yske Svend!", og saa vendte jeg om, for jeg er klogere, end Hr Sinklar! - Nu rgrer jeg mig dog i Dag fordi jeg ikke fik rakt Dig Haanden, og derfor skriver jeg. God Dag! - Ogsaa god Dag til Lieutenant Rambusch, Du veed jeg saa inderlig godt kan lide hans Personlighed! - Jeg sidder ellers og aser med at slette ud og flette ind i den nye Roman, gaae det engelske Manuskript igjennem, glatte og pudse, jeg har egentligt grueligt meget at bestille. I Lverdags lste jeg sidste Deel hos din Svoger og jeg troer man synes godt om Barnet, Worsaae mener endogsaa at det er tidssvarende i Engeland. Bulver og jeg have der samme Forlgger, det er Richard Bentley; min Roman kommer nu som den frste efter Bulvers, det er maaskee ikke saa godt, men nu er det saa! jeg har i Dag kjbt, paa engelsk, hans Bog, der skal i den vre talt srdeles smukt om os Danske, om vor krigerske Tapperhed,/ naar jeg siger vor, forstaaer Du jeg taler almindeligt, ligesom naar Andre Folk sige "vor Litteratur". Mueligviis erjeg her for beskeden; Du veed dajeg har vret Underofficier, efter Slaget ved Artium. (Dette er en Vittighed, som Du vel forstaaer, det er saa kjedeligt at give oplysende Noter til sine Vittigheder).

Nyt er her ikke noget, hverken i "Sandheden" eller i Lgnen, dog, det er sandt jeg hrte i dette ieblik af Grimur at Lehmann var kommet hjem. Dine Vrelser befinde sig meget vel; og jeg kan have den Fornielse at fortlle Dig den historiske Mrkvrdighed, hvad Vrelserne angaae, at i disse har eengang Thorvaldsens Forldre boet, det er sagt mig af Justitsraad Thiele og han veed det. Tnk Dig, i dit Kjkken har maaskee lille Bertel faaet Riis, i Salonen, jeg mener der hvor vor Lysekrone hnger, har hans Moder modeleret hans Kinder, eller hvad det ogsaa kaldes givet ham den frste varme Vaffel. - Blomsterhaven tt ved staaer med rde Roser og andre christelige Blomster, paa Gaden er det den ene Dag ligesom den anden og i mit Hjerte er det ogsaa, der er Vrelser for en skikkelig Person, udenfor Bondestanden, Du skulde Ingen vide? En halv Snees tusind om Aaret, skal ikke lgge Hindringer i Veien. Og nu lev vel! / Du er nok mt af denne Lystighed; hils Kysterne dernede, den ene har jo Jennys Vugge, den anden Hamlets Grav. - Skriver Du igjen, da er Du over al Maade elskelig, din trofaste

H.C. Andersen

E.S.

Det er sandt, hvor lnge boer jeg endnu i Amaliegaden? /

[Udskrift:]

Hivelbaarne Hr Capitain-Lieutenant Chr: Wulff. Chef paa Dampskibet gir ved Helsingr. frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 133, billed 5356-61)