Dato: 6. juni 1848
Fra: Jens Adolf Jerichau   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rom den 6. Juni 1848.

Kjre Andersen!

I denne for vort kjre Danmark saa hit betrngte Tid anmoder jeg Dem om at vre behjlpelig i et Foretagende, der gaar ud paa at indsamle en mulig Hjlp for de Faldenes trngende Efterladte i Fdrelandet.

Vi Kunstnere i Rom have nemlig besluttet, Hver at give et Arbeide, for ved en Bortlodning - eller om mulig paa en heldigere Maade - at skaffe Penge tilveie, og ligeledes vil vi opfordre Kunstbrdrene i Danmark til at bidrage ved Arbeider. - Vi ansee England som det eneste Sted, hvor en saadan Sag under de nuvrende Forhold kan lade sig udfre, tilmed da England har viist saa: megen Deeltagelse for den danske Sag.

Vi bede nu Dem anmode hvilket han vistnok vil gjre, Hambro om at paatage sig denne Sag, da han jo har en varm Fdrelandskjrlighed.

Vil De sprge ham, om der skulde vre Mulighed for, maaskee ved vor dervrende Ministers Hjlp, at faae Arbeiderne toldfrit indfrte, da der i England skal vre en betydelig Told paa fremmede Kunstvrker, som muligen kunde overstige Det, som Arbeiderne vilde indbringe. - Vi haabe ogsaa, at De vil gjre Brug af Deres vrige Indflydelse i England.

nskeligt var det, at Sagen saa snart som muligt blev sat i Gang, saa jeg beder Dem saasnart De har Hambros Svar, at lade Conferentsraad Kock og mig det vide.

Min Kone, som kjender Lord Landsdown, vil ogsaa anmode ham om hans Protection.

Lev vel, kjre Andersen! Hils Tyberg og Collins venskabeligt fra mig, og alle andre Venner i det kjre Danmark.

Med inderlig Hengivenhed og Venskab

Deres

Adolf Jerichau

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter