Dato: 25. maj 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg 25 Mai 1848

Kjæreste Ingemann!

for en fjorten Dage siden tog jeg her til Fyen, for i mere Ro, end jeg havde den i Kjøbenhavn at slutte min nye Roman; nu er jeg ved Slutningen og tænker paa om 12 a 14 Dage at vende tilbage igjen, da har jeg stor Lyst til at flyve over Sorø, hvor jeg ikke har været i mange Tider; vel har Øehlenschlæger været saa venlig at bede mig engang tage ind hos sig, men jeg er nu i kjær Vane med at betragte "det Lindeomgroede Huus ved Søen", som Hjemmet og spørger derfor Dem og Deres Kone om De har Plads for mig et Par Dage og om De vil have mig? Jeg haaber at De skriver mig et Par Ord herom og sender Brevet til Glorup ved Nyborg.

Saa godt som hele Øen er besat / med vore Tropper, her er en Marscheren en Skyden, som var man paa selve Krigs Skuepladsen og under alt dette synger Kukkeren, Solen skinner og Skoven er deilig grøn, den drømmer om Fred og ingen Fare! Hvad vil skee! hvormeget Blod skal endnu flyde! det er som drømte jeg en fæl Drøm! Hvor kan dog i vor oplyste, menneskelige Tid, saa megen Uret skee! havde man ikke "vor Herre" maatte man fortvivle! Lev vel!

Deres inderlig hengivne gamle

H.C. Andersen /

[udskr:] Høivelbaarne Hr Etatsraad, Professor B. S. Ingemann Ridder af flere Ordener i Sorø frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 229-31)