Dato: 11. august 1847
Fra: Madseline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gamle Kongevej den 11te August 1847.

Kire Andersen!

Jeg kan ikke sige Dem hvor gldeligt jeg en Aften blev overrasket ved at modtage Deres hjertelige Brev. Jeg var ene hjemme, mine Brn var i Tivoli, og jeg tnkte mindst paa at faae en saa behagelig Underholdning; men en vemodig Flelse blandede sig der ved Tanken om Dem, der altid fr var ved min Side ag som strax med den varmeste Interesse forelste os Deres Breve, dag, nok herom. Hvor lnge have vi lngtet efter at hre noget fra Dem, eller om Dem. Dog var dette Sidste Tilfldet for en 4 Uger siden, da jeg saa en Beskrivelse i Berlings Avis om Deres Modtagelse i Holland. Den ld saaledes: I Journal de la Hage af 23de Juni hedder det: Den bermte danske Skribent Andersen opholder sig i disse Dage i Nederlandene. I Amsterdam modtages han af Van Lennep, i Leyden af Professor Geel, og i Haag blev i Hotel de l'Europe, som resbeviisning for den danske Digter og Lrde, Malere og Musici og andre Kunstnere og Kunstvenner foranstaltet en Sanger, ved hvilken udfrstes den hollandske Nationalsang og hvor man med aaben Hjertelighed gav ham utallige Beviser paa uskrmtet Agtelse. Hvor meget gldede det os at lse; men endnu meget mere de udfrligere Meddelelser af Deres interessante Brev, hvorfar jeg ret hjertelig takker Dem. Ja vidst nok frer De et et sjeldent riigt aandeligt Liv, hvor det maa vre deiligt, saaledes om Sommeren at samle en Fond som der kan tres paa om Vinteren. De er i saa mange Henseender Lykkens Yndling, thi det kalder jeg Den, der saaledes er udstyret af Naturen, De har jo vidstnok gjennemgaaet mange Kampe inden De har naaet Maalet; derfor nyder De og i den strste Deel af Europa det Himmelske Brd sam De kalder det, hvorfor De tager sig det saa nr at det endnu ikke saa ganske er Tilfldet i Deres Fdeland, det kommer nok, det er jo Fleres Skjebne. De Danske have liden poetisk Sands, de opfatte det Skjnne langsomt, og skal gjres opmrksom derpaa af Fremmede. De have dog trofastere og sandere Venner her, ikke sandt? Inden Vinteren have vi ja den Glde at see Dem igjen kjre Andersen? og De vil da ikke glemme Deres gamle Venner som saa inderligt tage Deel i alt hvad der angaaer Dem. Gid nu blot Deres Helbred maa styrkes i den velgjrende Landluft saa at De med hit Humeur kan tiltrde den interessante Reise til Skotland. Jeg har havt en stoer Glde i Sommer endskjnt Sorg har foranlediget den: min Thea, hendes Mand og Sn have besgt os, de mistede et elskeligt, lille Pigebarn nsten Aar gammelt i Foraaret, og besluttede sig derefter strax til at tage herover og sge Trst hos deres kjre, danske Slgt, min Svigersn fulgte Kone og Barn herned, tilbragte 14 Dage hos os, reiste derpaa tilbage til sine Forretninger, og kom efter 4 Ugers Forlb igjen, var atter 14 Dage hos os, og derpaa var den Glde forbi, som jeg dog ikke nok kan takke Gud for. Afskeden er tung; men at gjenkalde sig Gjensynets Glde har altid havt en stoer Erstatning for mig. Jeg har med mit svage Helbred tilbragt en temmelig bevget Sommer, kjrt endeel omkring med mine Brn, og seet mange smukke Steder, som vare mig ubekjendte. Det forundrer Dem vist, at dette Brev er dateret gamle Kongevei, men da mine norske Brn reiste tog Louise paa sin kjere Grevindes indstndige Opfordring til Lauenburg, Christiane til Vordingborg og til en Herregaard der i Nrheden hvor en Veninde venter hende, og jeg farer til mine kjere Brn, og Brnebrn, om 4 Uger naar Janes, og Louises Ferier ere tilende, samles vi med Gudshjelp igjen i Frederiksberggaden. Havde Jane og Louise vret hjemme havde de vidst tilfjet nogle Linier heri, nu kan jeg kun sende Deres bedste Hilsener saavelsom nsker, og Ludvigs, Carolines sender vist Brevet. Fru Lsse er hos hos sine givte Brn, saa snart hun kommer hjem skal jeg forelse hende Deres Brev, jeg er vis paa det vil glde hende. Jerichau og Thorald kom her frst i Mai, og tilbragte over et par Maaneder hos gamle Fru Lsse, hvor de Begge logerede, vi vare ofte samlede med Dem, De veed at Jerichau foretager denne Reise for sit svagelige Helbreds Skyld, dog er det nok meest aandelig Svaghed; han har ofte den fixe Idee at han skal gaae fra Forstanden, dog styrkede den kjligere Luft ham her, og han var vel munter og godlidende, de ere nu i Fyen, derfra tage de til Lolland hvor de besge adskillige Herregaard, ligeledes i Holsteen, og derpaa tilbage til Italien. Thorald er Jerichaus trofaste Ven.

Om Naturforskernes Forsamlinger her, har Deres Venner vidst allerede fortalt Dem, det var en livlig Tid for Mange. Min Sster kom ganske uventet forleden, efter alle at de Andre vare reiste, hun er nu ene Beboer af mine Vrelser i N 31; men kommer daglig herned, ogsaa fra hende har jeg saa mange Hilsner saavelsom fra mine norske Brn; med hvor stoer Interesse lste Haslund og hans Kone Mrchen meines Lebens, nu skal Tante Gusta ogsaa have godt af den. Tag nu til takke med dette daarlige Brev, her er saa liden Roe for de sde Brn. Farvel, Gud velsigne Dem. Kom styrket tilbage, med et lettere Humeur, saa at De ikke seer alting fra en saa mrk Side her i Fdelandet. De skal tnke som den norske Bonde, Snak I kun Brn! Mutter hefter Jer ikke.

Endnu engang lev vel!

Deres trofaste gamle Veninde

Madseline Hanck

[fortsttes af Caroline Hanck i Brev og Ludvig Lsse i Brev ]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (kopi Rigsarkivet)