Dato: 26. juli 1847
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lixmount Trinity den 26 July 1847.

Kjre Herr Andersen,

At Erindringen om min ringe Person endnu skulde foresvve Dem, er kun at tilskrive den Dem af Herren forundte Gave, let, med livligt Blik, at opfatte Alt, hvad der forestiller sig for Dem, og som en vist sielden Hukommelse veed at fremstille for Deres Phantasie, naar De nsker at fremmane hvilketsomhelst Billede.

Aarsagen til, at jeg stirrede paa Dem saa nie en Dag i min Faders Port paa Kongens Nytorv, var vist fra en utrolig Lyst efter at gire Deres Bekjendtskab, men som jeg fraholdtes, ved Erkiendelsen af, at en bestandig materiel Beskieftigelse kun lidet egnede sig til at nrme sig en Digter.

Deres Modtagelse baade i London og Holland er ganske naturlig; for det er just i slige Lande, at Indtrykket af Deres Skrifter maatte vre dybest. Hvor Livet tilbringes i en prosaisk Attraa efter alle Livets jordiske Goder og Velvren, under hist konstige og unaturlige Forhold, der maatte Alle dybt gribes af Skrifter, der viste Livets dybere Betydning, der viste, hvor utroligt lykkeligere man kunde vre, naar man opfattede Skaberens Gaver i en barnlig uskyldig Aand, hvorved Modgang blev let og Lykken dobbelt dyrebar.

Da De er den Herrens Yndling, hvem denne Gave, baade af at fle, og fremstille det saa yndigt, blev forundt, hvad Under da, at Alle kappes at vise Dem Hder og re.

Jeg haaber De har havt det hyggeligt i Bransbury; her venter Dem en hiertelig Modtagelse; men min Kones Sygdom har giort, at jeg kender nsten Ingen, og kun vilde vre en daarlig Veileder til at vise Dem Egne, saa skinne, som De maaske knap har seet paa Deres mangfoldige Reiser. Medbring derfor ret mange Breve, for paa denne Aarstid ere de fleste forreiste og, derfor om De ikke trffer den Ene, saa er maaskee en Anden at finde - og jeg gad saa gierne at Skotland fremstillede sig i et saa venligt Lys for Dem, som det baade fra Naturens og Menneskenes Side, rigelig fortiener det.

Det vil vre til giensidig Gavn og Glde, at De og min Fader ere Reisecammerater og i det Haab, at gunstigt Veir og godt Helbred maa gire Reisen hertil og Opholdet her til saa behagelig en Tour som mulig, forbliver jeg Deres aldeles hengivne og (skal jeg sige det) of my celebrated countryman Mr. H. C. A. (som Skotterne kalde Dem)

Very proud

Carl J. Hambro.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost