Dato: 6. juni 1846
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

166. Fra Jonas Collin. Kiøbenhavn d. 6 Junii 1846.

Kiære, inderlig kiære Andersen !

Alt er her ved det Gamle, dermed vil jeg begynde. Deres Brev af 19 Maji fik jeg i Torsdags d 4 Junii. Edv. og Jette kom tilbage i Søndags, første Pintsedag, raske og muntre og tilfredse med Reisen. Made Thyberg forblev i Baden hos Christian Th. Liden Kirsten gik 3 Gange, hvorfor De har faaet 158 r 32 p. Mulatten er gaaet 1 Gang, for at Jf. Meyer kunde optræde som Cæcilie, den bragte 40 r. Hartmans Musik giorde megen

Lykke i Publicum, mindre i de fornemme Circler. Made Rung spillede fortræffeligt. Vexelsangen ved Tavlebordet udfærtes ypperligt. Det var bleven opført oftere, men da Nielsens Moder døde i de Dage, meldte baade han og Kone sig fra Tieneste; Made Nielsen bidrog betydelig til at Forestillingen gik godt.

Jeg formoder, at De med dette Brev tillige faaer et fra Adler, i det mindste har han lovet det; jeg havde nemlig lovet ham at lade ham vide naar jeg fik Brev fra Dem.

Om Adlers Brev indeholder nogen Korsbebudelse, skal jeg ikke kunne sige.

I Aften begynder Sommerskuespillene med Beaumarchais' Figaro.

Efterretningen om Jerichau glædede mig meget; saa vidt jeg veed, er han endnu ikke kommen til Danmark. Jeg har underrettet Adler derom for at han kunde melde Kongen det.

Har De havt for meget af Hede i Maji, saa have vi havt des mere af Kulde; først i Søndags begyndte Sommeren.

Efter Forlydende kommer Kongen af Sverrige hertil først i næste Maaned.

Wilken Horneman er bleven forlovet med Frøken Harriet Gottschalk, og Justitsraad Ehlers har havt Bryllup med Frøken Hvidt.

Nu kom Jonna med et langt Brev, saa kan jeg slutte – hun giør mig opmærksom paa en Nyhed – at Ida Kaas er bleven forlovet med Jægermester Post.

Lev vel, Alle hilse.

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost