Dato: 20. januar 1846
Fra: Louise Sophie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Augustenborg d: 20. jan. 1846.

I Haab om, at disse Linier endnu maa trffe Dem, Herr Andersen, i Weimar, iler jeg alt i Dag med at bringe Dem min hjerteligste Tak for - Deres tvende saa godhedsfulde Breve, af hvilke jeg igaar modtog det fra 13. Jan: Ret meget ville jeg paaskjnne, dersom De fremdeles vilde vedblive at glde mig med Deres for os Alle, saa interessante Meddelelser; af ganske Hjerte har jeg gldet mig over de gode Efterretninger De giver mig om Deres Indtrdelse i Oldenburg, Berlin og Weimar. Da jeg veed at den kjre Dronning i denne Henseende deler mine Flelser agter jeg idag at sige Hende hvilken behagelig Reise De har havt og med hvilken Hengivenhed, De Herr Andersen, i Deres Brev omtaler Hende og Kongen. - Til Deres frste Orden gratulerer jeg ret meget, i det jeg ingenlunde tvivler paa jeg snart vil faae Leilighed at bringe Dem flere lignende Lyknskninger. -

Hertugen, alle mine Brn, ja hele min Omgivelse, paaskjnner meget Deres venlige Hilsener og gjengjelde disse ret hjertelig. Vi ere, Gud skee Tak, Alle ret vel og fre, som De veed, et usigelig lykkelig huslig Liv. Den gode Gud bevare os fremdeles dette!

I det jeg gjentager nsket om snart at modtage ret gode Efterretninger fra Dem, Herr Andersen, tilfjer jeg Forsikkringen om min fuldkomneste Agtelse.

Louise Sophie

H: til Sles: Hol:

Turde jeg vel bede Dem, i det De bringer min beste Tak til Arve-Storhertugen for Hans godhedsfulde Erindring at anbefale mig og Mine til Samme, saavel som til Storhertugen og Storhertuginden. Skulde De Herr Andersert, i Weimar see Nogen af den afdde Overjgermester v. Fritsches Familie, vilde det vre mig kjert, dersom De vilde sig dem med hvilken oprigtig Deltagelse vi her modtoge Efterretningen om hans Dd.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost