Dato: 14. juli 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Charlotte Classen
Sprog: dansk.

Glorup den 14 Juli 1845

Kjre Fru Kammerherreinde!

igaar kom jeg hertil, i Dag griber jeg Pennen for at bringe min Hilsen og Tak, jeg er med hele min Tanke igjen paa det smukke Corselitze hvor jeg modtog saa megen Hjertelighed, hvor jeg tilbragte saa deilige Dage. Det er et heelt Kapitel med Solsin i mit Sommer-Eventyr! Jeg husker paa Ankomsten, Udflugterne, Forelsningerne, jeg seer mig selv igjen paa det skikkelige sel, der aldrig smeed mig af, jeg gaaer i Tankerne ned af Aleen for at mde Deres Naade, og begge Hundene springe mig til Hilsen hen ad Veien, ja nu er jeg ganske paa Corselitze, jeg forniede mig der saa godt, jeg flte mig saa hyggeligt hjemme; gid jeg havde et Gods [overstr: igjen] og kunde gjre Gjengjld igjen!

I Nykjbing tog jeg da ikke ind hos Rosendals, jeg var forlegen ved at gjre Uleilighed og den maatte jeg jo gjre, da jeg skulde tidlig afsted med Postvognen; Middag og Aften tilbragte jeg hos Rosendals, men om Natten var jeg i Hotellet, det er et rart Sted! - I den store Sal, / som ved et tyndt Paneel, der ikke sttter til Loftet, er forvandlet til to Stuer, fik jeg Natleie i den inderste, det var en muggen Seng, men foresten upaaklagelig, jeg faldt i Svn, men heller ikke meer! strax efter Midnat aabnedes Dren til Sidestuen, fra hvilket det omtalte Paneel skildte mig og et srdeles lystigt, for ikke at sige aldeles drukkent Selskab, der kom hjem fra det nykjbingske Tivoli, vltede ind med Huien og Skrigen. Een sang: "Flasken er alle Glders Kilde!", en anden raabte paa Thee, en tredie paa Punsch. Nu vilde de have Anchiovis, nu l! saa sang de, vistnok Registeret af en Visebog, anden Orden kunde jeg ikke finde deri, saa dicterede de en Indbydelse til en Skiveskydning hvor der skulde vre god Spise, etcetera og ved etcetera forstodes "Kartofler"; jeg frygtede hvert ieblik at Selskabet skulde blive underrettet om min Nrvrelse tt ved og ventede da at de drukne Mennesker strax vilde vlte ind for at sige mig god Morgen. Lnge sad jeg opreist i Sengen og overtnkte hvorledes jeg skulde tage imod dem; de kom dog ikke, men jeg maatte taalmodig hre paa deres vilde Lystighed, til de endelig droge bort. Det var en munter Nat!

Over Vordingborg og Ringsted kom jeg til Sor hvor jeg blev hos Ingemanns til Fredag, gik da til Kosr,/ og kom igaar over Beltet og indtraf her paa Glorup; strax efter kom ogsaa Grevinde Ahlefeldt og i Dag er Kammerherre Heyemann med Fru og Datter komne. Excellensen som veed at jeg i Dag skriver til Corselitze, har paalagt mig at sende hans rbdige Hilsen.

Selv skikker jeg en heel Bouquet af Tak og Hilsen til Dem, Kammerherren og Deres Fru Moder, jeg skjnner saa levende og inderligt paa al den Venlighed og Godhed jeg har modtaget og glder mig til, efter Deres Tilladelse, et andet Aar at komme igjen og see de samme milde Ansigter, den samme venlige Natur, jeg denne gang fandt og gjemmer. Lev nu hjerteligt vel! Hjertelig Tak for alt Godt.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Deres Naade

Fru Kammerherreinde Clasen paa Corselitze ved Nykjbing paa Falster.

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 93, 6289-92)