Dato: 16. maj 1843
Fra: Jonas Collin d.æ., Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1O9. Fra Jonna Drewsen og Jonas Collin.

[Fra Jonna Drewsen].

[-- Tak] ham 1000 Gange for Brevet til mig, hvis jeg turde skrive til ham vilde jeg gjerne, men det gaaer jo ikke an, endskjøndt jeg holder uhyre meget afham. Lad mig nu see, kjæreste, bedste Andersen, at De skriver til mig saasnart som muligt, naar De vidste hvor glad jeg bliver ved et Brev fra min velsignede, dyrebare Ven, saa satte De Dem strax til Skrive­bordet, fremtog et heelt Ark og skrev derpaa et rigtig langt Brev til mig. Glem nu ikke at hilse Buntzen. Jeg er bleven presenteret for Moltkes og har været der paa Bal, jeg har talt saameget om [Dem] der; men jeg havde ikke nødigt der som i Helsingør at forsvare Dem mod onde Tunger; de Feider, jeg har leveret for Deres Skyld, ere virkelig utallig[e], og meer endeen Gang har jeg grædt bittre Taarer for Deres Skyld. Skriv nu ret snart til

Deres. inderlig hengivne Veninde

Jonna

[Fra Jonas Collin].

Jeg kan ikke indsee, at De vil blive i Tydskland til Juni-i Maaneds Udgang; - i Deres Brev hedder det nemlig, at De sidst i Junii kommer til Hamborg. Skulde det ikke være en Skrivfeil i Stedet for Maji? Imidlertid, nu maa Brevet gaae til Hamborg. Her er alting omtrent ved det Gamle. Gottlieb beder paa det Indstændigste, at Vexelen eller Anviisningen ufortøvet maa tilsendes ham; Jeg troede jeg havde skrevet derom. Levvel, min kiære Andersen. De erindres altid her i Amaliegaden med Kiærlighed, om end det ej altid udtrykkes i Ord.

- Deres faderligste Ven

Kbh 16 Maj 1843

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost