Dato: 1843
Fra: Jenny Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Gode Broder

flere saker i deras bref af i dag har stemt mig ganske underligt och kommit mig att tro det di missförstått mig complett då di vill se någen annen mening en den enda jag kunde mena i alt hvad jag sagt dem nu gode broder må aldrig tvefla på att jag är dem vänligt sinnad - men mer må de eller aldrig tro ock jag vore rent olycklig om jag nånsinn fält ett ord som de kunde tyda på två sätt! men de kan jag ej. det er omøjligt. då er di inbildt och gjör oss båda orätt. spinn för Guds skull ingen ankartåg af en spindelväf. låt ej / något komme som kunde göre mig generad eller ängstelig i din sällskap. min sjæl er öppen som en bok. i denna bok kunde di låsa ganska tydligt den aftonen vi nyligen into ensamme och talades vid i Bournonvilles hem efter sådanne ord som de jag då yttrada - ägas di ingen sats att tegna minsta tvifvel om min sjæls tilstånd! var mig altid en Broder - jag kan aldrig bli dem annat end en syster, låt os leva så, vänskapens rena flamma i våra brött! må vi forandra ställing i lifvet - eller må vi blifva sät som nu låt det bli det detsamma.

tro ej att jag eljast viser deres eller andras bref för någon. men / en flicka har altid mycket att iagttaga. jag fick en dag deres brev Helene såg det - ock smilede! jag ville ej hun skulle tro att di skref någet till mig som hun ej kunde se jag visade henne det - men er viss paa att hun fortjenade dette förtroende ty hun står mycket högt i mina tanken - om dem tror jag intet ondt. var di rolig! jag känner dem - jag känner Herr Bournonville han menad intet ondt jeg hållar jo af dem både och begriper vad att man kan ibland hålla ord som ej äro så farligt menade som de tilsiga. äro vi så goda vänner? och vill de så äta en tarflig middag hos mig om tisdag? att vill de smukt säga mig et par rigtigt hjertliga ord åt Herr Bournonville / ej Helene med / som kunna, passe / till et slags dryckes-kårt. - intet bågare, men en slags egyptisk form, som går an att sætte en inskription på locket. Förstår min Bror? Gif mig disse / få / ord i morgen bettids ock jag skulle bliva Dem meget tacknemlig.

deres tilgifna

Syster

Lørdagsaften.

Tekst fra: Solveig Brunholm (fotokopi s 1-3)