Dato: 4. februar 1843
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

98. Fra Jonas Collin. Amaliegaden No 155. 1843 Febr 4.

Hvorledes det staaer til i Hiemmet, ønsker De, kiære Andersen, sagtens at vide, skiøndt De kun har været faa Dage borte, men i faa Dage kan jo ofte meget forandre sig.

Jette Collin maa endnu være i Sengen, men er i kiendelig Bedring.

Louise Lind fik den 1 Febr en lille Datter, og er altsaa ogsaa til Sengs.

Ingeborg Drevsen er paa ny sengeliggende af sin sædvanlige Nervesvaghed.

Forresten ere de øvrige ved godt Befindende.

Fra Theodor have vi intet hørt siden De reiste.

Ved Theatret er i den sidste Uge intet passeret, som jeg troer kunde interessere Dem.

Literaturen (den danske) er i samme Tidsrum ikke beriget ved noget mærkeligt.

I Forretningslivet er heller intet forefaldet, som, om ikke De, saa dog Deres ædle Vært kunde finde Interesse ved at høre fortalt.

De maa altsaa lade Dem nøie med disse faa og magre Linier - og paa­tage Dem at bringe min forbindtligste Hilsen til den fortræffelige Greve Ranzau, omendskiøndt Han og jeg, som en Følge af vore forskiellige Forhold, maaskee have forskiellige Synsmaader over Begivenhederne, saa er jeg dog vis paa at vi om de vigtigste fædrelandske Anliggender have samme Haab og Frygt, dele samme Glæde og Sorg. Jeg smiggrer mig med, at jeg ikke er ganske ude af hans Erindring. Deres

Lev vel gode Andersen! Collin

Min Kone hilser mange Gange, og venter snart Brev fra Dem.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost