Dato: August 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Eduard Vieweg
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Ikke blot frst her i mit Hjem, men endog frst i disse Dage efter en lille Udflugt her finder jeg Deres venlige Skrivelse, der var bestemt at trffe mig i Leipzig, havde det blevet Tilfldet, da havde jeg fulgt Deres velkomne Indbydelse, lagt Veien over Braunschweig og blevet hos Dem et Par Dage. Nu har Himlen ikke vilde det og vi ere ndte til at bruge Pennen som Talerr, dog det gaaer jo ogsaa! hils frst fremfor Alt Deres elskvrdige Sster og Svogeren; jeg havde havdt meget at fortlle havde vi mdtes; mit Ophold i Italien sidste Vinter var imidlertid slet ikke behagelig, Vinteren var usdvanlig haard, i Rom selv herskede megen Sygdom og jeg selv var altid plaget af Tandsmerter; efter Carnevalet gik jeg til Neapel, hvor jeg fik Feber og maaskee alene blev reddet ved en hurtig Aareladning. Alt i Februar var jeg paa Veien til Sicilien, Alt laae endnu med Snee, men paa Malta var Sommer, africansk Sommer; her gik jeg over Middelhavet til erne i Archipelagos. Var en Maaned paa Fastlandet i Grkenland, gik derpa over til Smyrna, besgte Sletten ved Troja og gik gjennem Dardanellerne over Marmor Havet til Konstantinopel. Urolighederne vare allerede da begyndt i Bulgariet, desuagtet vovede jeg og det gik meget godt, fra det sorte Hav at lgge Veien til Lands over til Donau og paa denne seilede jeg til Militair-Grndsen hvor jeg efter endt Qvarantaine, tog gjennem Ungarn over stereich, Saxsen og Preusen hjem. - Jeg beskjftiger mig i dette ieblik med at ordne min Dagbog og der fremkommer en Slags Reise, men som dog ikke kan kaldes en Reisebeskrivelse; min strste Kraft, som Digter, siger man i Almindelighed er at opfatte Naturen og gjengive den; jeg vil saaledes give hvad jeg har seet og som ret har tiltalt mig paa de forskjellige Steder, men for Afvexlings Skyld, baade for mig selv, som skriver det og for De, som skulle lse det, bliver det Billeder, Noveller, Eventyr og almindelig Reisebetragtninger, men som maa lses i den Orden de flge efter hinanden og da troer jeg, man paa min Maade at opfatte og gjengive paa skulle faa et ret beskueligt Billed om enkelte tydske Steder, om Italien, Grkenland og Orienten. De besrger den vel strax ud paa Tydsk, da det bliver en Bog, som vil have lige Interesse for Tydskland, som for Danmark! At det imidlertid blev bedst om denne Bog frst kom srskildt ud og ikke strax optages i de "samlede Skrifter" troer jeg vilde vre rigtig. Professor Abrahamsen har forelst mig sin Oversttelse af mit Drama: Maurerpigen, Oversttelsen forekommer mig srdeles god og jeg kan kun paa det bedste anbefale den. Dette Drama er derimod af mindre Vrd, naar det lses og det andet Stykke, som med dette Stykke udgjr hele Samlingen en Operatext og en saadan veed De nok hrer heller ikke til en Digters bedste Sager; jeg er / derfor overtydet om dette Bind vil vre det magreste af alle Bind der samlede skulde give mine Arbeider; Bindet selv er ogsaa meget lidet og vil vre det mindste af dem Alle, kunde vi derfor ikke og det forekommer mig endog, som passende, anbringe min Biographi fori, men nu veed jeg ikke, om vi skulde lade Abrahams skrive en ny, eller om vi kunde benytte den af Jenssen foran i "Kun en Spillemand", imidlertid maatte der da tilfies endnu et Par Blade, som maaskee ikke vilde vre uden Interesse. Deernst vilde det interessere mig om der kom et virkeligt godt Portrt af mig, thi de mange der existere ere halve Charikaturer, naar jeg undtager eet af vor Professor Jensen; det smukkeste og bedst opfattede findes imidlertid i Dresden; den sidste Dag jeg var her, bad Professor Vogel der mig sidde for sig, for at gjre mit Portrait til Samlingen for Zwinger, dette Billed blev ganske udmrket tegnet og efter dette nsker jeg allerhelst at et Portrt af mig maa komme i frste Deel af mine Skrifter, med dette, min Biographi og de to dramatiske Stykker Maurerpigen og Ravnen, kom da et ret taalelig Bind istand; i det andet Bind kunde da komme Improvisatoren, og derpaa [overstr: et Bind med Eventyr til dette havde] O.T, til disse vare frdige vil Abrahams have endt sin Oversttelse af Mulatten og Agnete og saaledes vilde det bestandigkunde gaae frem i et Par Bind. Da vi mundtligt talte sammen vare vi enige om, at Jensen havde meget godt oversat Kun en Spillemand, derimod foreslog jeg til at overstte al lyrisk og dramatisk Professor Abrahams. Hos ingen af disse Mnd, har jeg nogen Deel af Deres Honorar og De indseer at mit hele Udbytte er kun det, men som jeg ogsaa stter hit, at mine danske Skrifter blive lste og kjendte ude; hvorledes De histrede Ven, har det med disse Oversttere veed jeg ikke, kun det kan jeg sige, at da forleden en dansk Avis talte om at mine Skrifter vilde komme samlede ud paa Tydsk under Deres Forlag, fik jeg et brev fra Major Jensen [almanakken 6.8.], det var meget heftigt skrevet, men havde dog Udtrykket af [overstr: Uvillie] mindre godt Sind mod mig, han bad mig underrette Dem om, at det blev forndent han gjennemsaae sine Oversttelser, samt at jeg gjorte Dem opmrksom paa at der vrimlede af Danismer i Kruses Improvisator; vil De nu sige mig [overstr: hvem af de] om jeg kun har A. at holde mig til, for at see at den tydske Udgave af Alt bliver til vort flles Tarv eller hvorledes Deres rede Bestemmelse er. Hvad Romanen O.T. er, da maa jeg selv see den igjennem; thi den synes meest at kunne trnge til Forfatterens Ophjlpen; men jeg har intet Exemplar, vil de /

[langs kanten:] derfor sende mig eet,ligsom ogsaa snart glde mig med eet Par venlige Ord; jeg boer i Fl. N. Deres meget hengivne og forbundne H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 204-05)