Dato: 29. juli 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 Juli 1841.

Kjære Ven!

For tre Dage siden kom jeg her til Staden og fandt i mit Hjem, det vil sige det collinske Huus, den kjærligste og bedste Modtagelse, jeg er endnu ikke færdig med at sige mine andre Venner god dag og først efter at have gjort det, var det min Hensigt at benytte mig af den venlige Tilladelse De i Leipzig gav mig, at jeg maatte sende til Dem en Deel Bøger der skulde til Wien og herfra videre.

Imidlertid reiser i Dag Etatsraaad Collins, de kommer gjennem Leipzig og jeg benytter derfor denne Leilighed til at faae nogle af mine Bøger afsted. Tilgiv at dette Epistel bliver jaget af i Gallop, men Tiden er forfærdelig kort. Jeg vilde sende Kongen af Grækenland: nur ein Geiger, De kjender jo nok denne Jenssens Oversættelse af "Kun en Spillemand", jeg kan i Dag ikke faae den med til sin Bestemmelse i passende Udvortes og det falder mig ogsaa ind, da jeg jo nu faaer en Regning med dem, at det kommer paa et ud om den bliver et Par Daler meer eller mindre; jeg vil derfor ikke uleilige Nogen med at sende den sidst nævnte Bog men bede Dem, at tage den hos Hr. Weber eller hvor De kan i Leipzig, lade den smukt indhæfte og fori anbringe det medfølgende Stykke Papir, som ligger i "Mulatten" jeg har der skrevet til Grækenlands Konge &, vil de dernæst tage et Exemplar af Miniaturbibliothek des ausländischen Klassiker, de tre Hefter som indeholde "Improvisatoren" og lade disse indbinde i eet Bind og for deri, det andet Stykke Papir [overstreget: til min Ven Professor Roß] og i Pakke med de andre Bøger besørge disse til Digteren Alexander Baumann in Expedit der k.h. allgemeinen Hoffkammer in Wien, under Adresse Schaumburg et comp eller og Rohmann et comp og det saa snart det er Dem mueligt. Saasnart det er skeet beder jeg Dem øieblikkelig sende mig Regningen for hvad De har lagt ud opgive mig hvor jeg skal betale Dem. Jeg boer i Hotel du Nord paa Kongens Nytorv. Om en 14 Dage a tre Uger, uleiliger jeg Dem, gjennem Reitzel med endnu et Par Bøger.

Over Forretningerne glemmer jeg, hvad jeg ikke burde glemme, at sige Dem Tak for Deres Venlighed mod mig i Udlandet, bring min Hilsen til hr Weber og den unge Mand, som førte mig til Dem. Seer De Mendelsohn da hils ham paa det kjærligste, ligesaa Schumann, Herlofsohn og Amalie Rieffel. Næste Gang skal De faae et bedre Brev, end dette Jagne; Lev glad og vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 72-73)