92. Fra Familien Collin. Kbh; 29 Juni 1841

[Fra Jonas Collin].

Kireste Andersen!

Det giorde os alle meget ondt, af Deres Brev til Gottlieb at see at De intet Brev havde forefundet fra os ved Deres Ankomst til Wien. At jeg har skrevet, om end kort, er jeg temmelig vis paa, og Ingeborg paastaaer med Bestemthed at der er afsendt Brev herfra til Dem til Wien. I Dresden maa De have forefundet 2, i det mindste har jeg afsendt 2 dertil. - Alle Festligheder iAnl. afvor ny Kronprindsesse ere nu sluttede heri Hovedstaden med Balpareet i Nat, H. M. Kongen kunde ikke vre tilstede formedelst Upasselighed (ved at stige af Hesten har han beskadiget det ene Skinnebeen med sin Spore).

Deres ganske

C..

[Fra Gottlieb Collin]. Kire Ven!

Trt og mdig af denne Nats Arbeide, sidder jeg nu for at besvare Deres, Augusta og mig saa kirkomne Brev, det vil sige ganske kort, da jeg tildeels har lidet Tid i Dag og desuden maa lade en Deel Plads tilovers til Augusta, som vist har en Deel at sige til sin gode Ven. - Angaaende Deres Commission maa jeg underrette Dem om, at jeg selv har udrettet den hos Mdm Jrgensen. Denne sagde, at det naturligviis vilde vre dem [Jrgensens] en Glde og re at vedblive at beholde Dem i Huset, at det imidlertid var hende umuligt at sige, om de omtalte Vrelser just skulde vre ledige, naar De kommer hjem, men, at hun lovede mig bestemt, at de ikke skulde blive leiede ud i lngere Tid end omtrent en 14 Dage ad Gangen, og at hun haabede, at De imidlertid et Par Dage vilde tage til Takke med et Par interimistiske Vrelser, som stedse skulde staae til Deres.Tjeneste.. - Hvad Prisen angik, da meente hun, at denne ikke kunde blive under 10 r maanedligen. - Saa nu er jeg bleven afbrudt i en lang Tid - Deres Commission skal jeg, som jeg haaber, udfre til Deres Tilfredshed.

Undskyld kire Ven disse Liniers Trhed, men min Tid er knap i Dag.

Tnk imellem lidt paa Deres Ven .&

G. Collin.

[Fra Augusta Collin]. .

Tak for Deres venlige Hilsen, kjre Andersen, Gudskeelov at Tiden nrmer sig til at jeg skal modtage en rnundlig af Dem. De veed vel at vi i Sommer boe i Taarbeck, for rigtigt at komme til Krfter og Sundhed igjen? i Gaar og i Dag ere vi i Amaliegaden; De veed sagtens at Kronprindsen i Dag 8te Dage bragte sin unge Kone hertil, vi saae deres Indtog ved Holmens Kirke ligeoverfor Landingsstedet, og det var srdeles smukt og rrende; i Gaar vare vi alle til Balpare, hvor jeg morede mig deiligt og kom aldeles ruineret af Trthed hjem Kl 5 i Morges; gid De havde vret med, det er dog uhyre morsomt, og de Vrelser dog saa deilige at man kan more sig alene med at gaae og see paa dem. Kongen var upasselig og ikke nrvrende, Dronningen saa venlig som altid, og talte med Mange. Kronprindsessen fandt jeg ikke saa smuk som hun forekom mig ved Indtoget, men hun har dog et rart Ansigt; hun ligner meget Fru Kock; hun dandsede slet ikke. Selskabet og det Hele. i Gaar Aftes var for Resten ligesom sidst, saa det kjender De. .&

Fra Hialmar og Edgar maa jeg hilse, de glde sig saa meget til Deres Hjemkomst og sprge mig nsten hver Dag, hvornaar det saa er? om Andersen saa ikke igjen fortller dem Eventyr og klipper ud til dem; jeg tnker De faaer Deres Plage med dem. Ja med at fortlle kommer De da gsaa til at holde for for os Voxne, og kunne vi saa ikke gjre Gjengild, saa kunne vi dog sige Dem hvor meget vi have lngtes efter Dem, hvor meget vi have savnet Dem og hvor meget vi have tnkt paa Dem! jeg kan idetmindste svare for een Person, og det er Deres Veninde

Augusta Collin.

Rosinen ligger i Plse Enden, jeg glder mig derfor paa Deres Vegne 5 at Ingeborg vil slutte Brevet, for ved mit skal De ikke blive synderligt tilfredsstillet; det var dog godt meent. Lev vel, kjre Andersen,

Deres A: C.

[Fra Jonna Drewsen].

Kjre Andersen!

Det gjr mig ondt for Dem, at jeg og ikke Moder kommer til at slutte Brevet; men hun er ifrd med at klde sig paa for at gaae hen paa Comoedie, hvor hun skal see det nye Stykke: Et Glas Vand! Jeg vilde rigtignok nske, at De var her, Gud! hvor skulde De faae god Caffe SndagFormiddag, for De maae vide, at det er mig, der staaer for Skjnken! - Tusind Tak kjre, kjre Andersen for Deres Brev til mig; De kan troe det gjorde Furore i Skolen, da jeg fortalte at jeg havde faaet et Brev paa 2 lange Sider fra Digteren H: C: Andersen ham selv, naa, hvor de gjorde store ine, saa store som Rundetaarn og endnu mere dersom det er muligt. Professor Koppens Sster sprger mig saa tidt, hvorledes De lever og jeg maa alletider fortlle hende Brevenes Indhold. Jeg haaber at jeg snart faaer et Par Ord eller idetmindste en Hilsen fra Dem, gode Andersen; De [veed] dog, at jeg mener Dem det godt, endskjndt jeg ikke kan som de Andre stte mine Ord paa Skruer, saa at de faae Indpas i Deres Hjerte. - De kan troe, jeg savner Dem rigtig, isr om Sndagen; thi saa talte De dog med mig [men], nu er der Ingen, der ellers taler med

Deres hengivne

Jonna Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost