Dato: 19. juni 1841
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

91. Fra Jonas Collin. Kiøbenh. 19 Juni 1841.

Kiæreste Andersen

det Brev, som afgik herfra til Dem, jeg tro er i Dag otte Dage, var for min Deel deri, kun lidet bevendt; thi jeg fik ikke Ro til at skrive. I Grunden giør vel Længden ikke saa meget til Sagen; det vigtigste for Dem, som for os, er at vide, om og hvordan man giensidigen lever; det øvrige tager man gierne med, giør vel endog Fordring derpaa, fordi man synes, i saa lang en Frastand, og efter saa lange Mellemrum, kan man fordre meer, end: ”jeg lever vel, lev vel'rdquo;. Denne Gang giør Jette og Edvard Beskeed, og jeg indskrænker mig altsaa til at være en.Slags Convolut. Formodent. have de skrevet om de mange Tilberedelser til de i næste Uge forestaaende mange Indtogshøitideligheder: selve Indtoget- Kirkegang- Skuespil (Herz) - Balparé. Gud give, al den Stads var vel forbi. Paa Tirsdag ventes Kronprindsen med sin Gemalinde. -Jacob Bredsdorff døde for faa Dage siden i Fyen af Svindsoet. De veed maaskee, at hans gamle Fader døde for faa Uger siden. Danmark har i Dag mistet en af sine dygtigste dg fortræffe­ligste Mænd, Chefen for Ingenieurcorpset Oberst Prangen; saa alminde­lig agtet og elsket som han var, er Ingen. Enhver af de mange, med hvem han havde staaet i Embedsforbindelse, og blandt dem varjeg, giør hans Død er dybt Indtryk paa. Han er sikkert falden som et Offer for overdreven Anstrængelse.

Jeg venter snart at høre fra Dem fra Wien.

Gud være med Dem!

Deres

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost