Dato: 12. december 1840
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

egentlig fortsættelse af: Brev

Kiøbenh. d. 12 Dec. 1840.

Kiære Andersen

Dette engang for Dem bestemte Brev, men som forfeilede Dem i Hamborg, maa nu søge Dem i Rom, da De har ønsket at faae det, og det indeholder noget som jeg dog maatte igientage i et nyt - thi jeg savner Dem ikke mindre nu end for 6 Uger siden. - Dersom De er bleven Deres Beslutning tro, at reise fra München d. 2 Dec. saa antager jeg at De kan være i Rom, til Juul eller naar dette Brev kan komme der, og jeg vilde da ikke gierne, at De forgieves skulde spørge efter et Brev fra det collinske Huus.

Hvorledes det er gaaet Maurerpigen, ligger Dem meest paa Hierte, og De maa da vide, at den endnu ikke er opført. Den blev i Fredags ansat til at skulle gaae i Dag, Løverdagen d. 12 Dec., uagtet Musiken ikke var færdig, men da Hartmann i Onsdags endnu ikke havde leveret den sidste Deel, og det altsaa var umuligt, at faae dette udskrevet og lært til i Dag, kunde naturligviis Stykket ikke gaae. Endnu i Dag er en Stump tilbage hos Hartmann, men den haaber man at faae saa betimelig at Stykket kan gaae paa Fredag, thi forresten er der intet i Veien. Skulde De nu faae dette Brev, inden De faaer det næste, hvori vil blive meldt om dets Opførelse, saa vil jeg bede Dem ikke at blive hidsig - dog saa langt fra Skuepladsen er De, skiøndt i et varmt Clima, dog vel koldsindigere end her. - Den anden Sag, som interesserer Dem, er Louises Bryllup, det holdtes Onsdag d. 25 Novbr i Frederiksberg Kirke, og Giesterne samledes i Amaliegaden hos os. Deres Sang var den første som blev siungen - siden Oehlenschlægers, Hertz', Heibergs, og tilsidst, da kun de Nærmeste vare tilbage, en hiertelig smuk Sang fra Brødrene - af Holst; den giorde et dybt Indtryk paa os alle; det maa De sige Holst, dersom han er fulgt med Dem til Rom, og takke ham inderlig fra os alle.

Den 3 Dec br blev Deres og Oehlenschlægers 2 Cantater i Anledning af Fr. VIs Død, opførte i Frue Kirke. Indtægten er bestemt som første Bidrag til et Monument (statue equestre) over den salige Konge - af Thorvaldsen.

Jeg har ikke fortalt nogen her i Huset, at jeg skriver til Dem i Dag og derfor kan jeg ej bringe nogen Hilsen fra nogen i Særdeleshed, men at vi alle med Kiærlighed og Længsel tænke paa Dem og tit tale om Dem, det er en Sandhed, saa god som en Hilsen.

Hvad Nyt, der ellers kan være passeret, erindrer jeg ikke, og derom gad jeg sandsynligviis ikke skrive, da det ikke kan være af nogen Vigtighed, siden det ikke falder mig ind.

Hils Landsmænd i Rom; adskillige af dem have dog nogen Godhed for mig, hils Bravo, han vil snart høre fra mig. Thorvaldsen er nu bestemt at reise til F oraaret med den stampeske Familie, hos hvem han for det meste opholder sig. Han har været nogle Dage i Kiøbenh. men reiser i Morgen til Nysøe.

Lev vel, lev vel! kiæreste Andersen!

Deres faderlige

Collin

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus