Dato: December 1840
Fra: N. P. Nielsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Datering er sat til december, da stykket opførtes 3 gange i dec. 1840]

Høistærede Ven!

Det er en megeet vanskelige Opgave, De der har givet mig at løse; thi hvorledes skal jeg udrede mig af den dobbelte Stilling, som Skuespiller og som Hansens Lærer? Hvorledes skal jeg sige Dem min oprigtige Mening, da jeg veed, at De altid antager en Modsigelse leler Indvending for en Uvillie imod Dem? Deres gode Aand, sm de kalder min Kone, er netop af denne Mening, og dette er Aarsagen, hvorfoor jeg nedskriver den, thi ellers maatte jeg befrygte, at De blev fortørnet paa mig. Jeg tilstaaer Dem altsaa ærligt, at jeg blev ligesaa forundret over, at Hansen havde faaet den Rolle [som Zovala i Maurerpigen] som over Deres Brev. Om han kan spille Rollen, er det mig umueligt at afgjøre, førend han har prøvet for mig i den, men selv i det heldigste Tilfælde, da er efter min Overbeviisning Hansen for ung itl en djærv Kriger, om hvem Elskerinden siger: "Du har vist ofte elsket før." Men det bliver Deres Sag at forsvare det. At jeg ikke vil være den, som fradømmer en ung Mand en Rolle og derpaa selv spiller den, det vil De vist finde rimeligt, efter at De selv har opvakt alle glade Forhaabninger hos ham, hvortil han maa sætte større Lid, end til mig. Endelig maa jeg endnu tilføje, at om jeg spilte Rollen, vilde detneppe fremme Stykket; thi jeg hverken kan eller vil lære hurtigt mre. I min Alder maa det fordøjes ordenligt, og jeg har sat mig paa den bestemte Fod aldrig mere at overjage nogen Rolle, smman hidtil har forført os saa ofte til. Da efter min Formening, og det er den almindelige blandt mine Kolleger, Kongen skal være yngre end Zovala, troer jeg det rigtigt i saa Fald at bytte disse to Roller; men, som sagt, det er kun min individuelle Mening. Alle disse ubehagelige Conflicter kunde De have undgaaet, om De havde sendt Deres Stykke til Directionen med Rollebesætningen og uden at blande Dem deri ladet Directioinen sørge for, at Besætningen blev, som De ønskede. Slutteligen maa jeg endnu bede Dem at undskylde, om mit Svar ikke er efter Deres Ønske; men det er efter min Overbeviisning og min Pligt. Jeg forbliver forresten som hidtil Deres megen forbundne og hengivne

N. P. Nielsen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost