Dato: 25. maj 1839
Fra: L. N. Hvidt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Det gjør mig meget Ondt, at jeg ikke i Gaar var tilstede, da De, højstærede, vilde glæde mig med et Besøg, thi jeg vilde da have kunnet personligen aflægge Dem min Tak for den smukke Sang De har havt den Godhed at tilstille mig. Dette var det derefter min Hensigt at gjøre i Morges Kl. 9, da jeg vilde hilse paa Dem, men ei var saa heldig at træffe Dem.

Sangen De derfor har havt den Godhed at tillade mig at meddele Dem den Bemærkning jeg muligen kunde have at gjøre ved Sangen, vilde jeg, efter derom at have confereret med min Collega, Prof. Schouw, have givet mig den Ære mundtligen for Dem at yttre, at den eneste Forandring, jeg i denne smukke Sang kunde Ønske, var, om der enten i den tredie Strophe eller straks efter samme kunde med noget skarpere Træk hentydes paa, at Kongen, uagtet den Magt, han fra sin Forfædre havde imodtaget, af egen Drift skjenkede Folket Leilighed til med at meddele Raad at tage Deel i Afgjørelsen af Statsanliggender. Maaskee kunde ogsaa Udtrykkene i den første Deel af den sidste Strophe, som i Sammenligning med det Øvrige synes mig lidt matte, noget forstærkes.

Om De nu vil benytte disse ei betydelige Bemærkninger, henstiller jeg til De, kun tør jeg bede Dem om at ville under alle Omstændigheder sende Sangen i Morgen Formiddag til Professor Schouw boende i Krystalgade No 64 og 65.

Forsamlingen gjør i øvrigt Regning paa at se Dem i sin Kreds og jeg udbeder mig Tilladelsen til i den Anledning paa Mandag at tilstille Dem et Kort.

Deres saare forbundne

L. N. Hvidt.

Kjøbenhavn den 25de May 1839.

Hrr Candidat

H.C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)