Dato: 21. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 April 1810,

Kjære Ven!

Min inderligste Tak for den mageløse, og næsten for store. Opmærksomhed De viste mig i Malmø og Lund; jeg føler godt at foruden den Velvillie enkelte kjære svenske Brødre kunne have for mig, det dog var Dem, kjære Ven, som var Drivhjulet, hvorledes skal jeg nogensinde kunde gjengjælde Dem, hvorledes skal jeg kunde takke de mange Venner i Malmøe og Lund. Langfredag, vil blive en mindeværdig Dag i mit Liv, jeg vil altid huske at paa den Dag bragte Studenterne i Lund mig en Hyldest, jeg ved et Arbeide bør stræbe efter at vise mig værd til! Jeg føler mig ligesom i en aandelig Gjæld der maa afbetales. Det er mig en Trang, snart at kunne udtale en Slags Tak og jeg har tænkt paa at dedicere et af mine første Arbeider jeg skriver til «Studenterne i Lund». Andet Hæfte af Billedbog uden Billeder vil jeg gjøre færdig, tro er De at man venligst vilde modtage dette Arbeide, som et Tegn paa mit broderlige Sind? Jeg skriver da en lille Dedication og sender et Exemplar til Studenterforeningen i Lund. Mine mest deltagende Venner i Kjøbenhavn glædede sig saa usigeligt over den Hyldest Nabolandet har ydet mig, jeg troer det vil glæde mange Danske! - Det er maaske lidt barnagtigt af mig, men jeg udtaler altid hvad der rører sig hos mig, omtaler Lund eller Malmø Tidende det Aftenbesøg Studenterne gav mig, da send mig dette Nummer, jeg vil gjemme det, som et synligt Tegn paa en Aften, jeg altid vil mindes, naar Verden gaaer mig imod. - Hvor dog Erkjendelse gjør en Sjæl godt! Jo kjærligere man er mod mig, jo ydmygere bliver min Tanke! Da de svenske Venners Hurra lød, da de enkelte saa varmt og hjerteligt tiltalte mig, følte jeg dybest, hvorledes Alt var mig en Gave af Gud, og i mit Hjerte bad jeg at maatte skabe et Verk, der kunde gjøre Hjemmet Ære! - Dette Brev sender jeg med Posten, thi det synes mig for længe at vente til Dampskibet gaaer over paa Løverdag! Da kommer Brev til de kjære Venner, Brødrene Strandberg, hvem De ret trofast maa trykke i Haanden fra mig! Eventyrene følger med, men maaske ikke de nye Billeder i Manuskript, dersom jeg bliver enig med mig selv at dedicere disse til Studenterne i Lund. Hils den elskværdige Componist, Fru Palm og de venlige, gode Pigebørn, Doctoren ikke at forglemme. Hils alle som venligt mindes mig, de unge Posser, Ehrensvard, Vrede, Bark etc. I Aften spilles i Kjøbenhavn for 9 Gang Mulatten, jeg troer Kongen kommer der. Lev vel! Paa Løverdag kommer endnu et lille Epistel.

Med inderlig Høiagtelse og Venskab

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm