Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. september 1831
Fra: C H Lorenzen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor den 25 September 1831

Allerede 3 Uger borte fra Kjbenhavn, og endnu intet Bref fra Dig! Da maa jeg vel kuns begyndt; thi ellers gaaer vel det hele istaae, hvis jeg ikke skriver.

For nogle Dag siden fik jeg Dine Skyggebilleder fra Boghandlren. Er det tilladt, ganske sagte at sige sin Mening herom? Du frabeder Dig rigtignok alvorligt Critiken, det er: den offentlige Dom; men jeg haaber, Du har selv en Dom, en lille Djvel i Hjertet, som Du ikke kan binde Munden til paa; og derfor troer jeg, har en Dom ikke noget frastdende for Dig, dersom den bare siges af en Ven, og vel at mrke, saa sagte som muligt.

Oprigtig talt, iflge de Fragmenter, Du lste op for mig i Kjbenhavn, har jeg ikke ventet noget Andet, end det, jeg har fundet, det vil sige: Phantasiespil, Variationer over fundne, opgivne Themata, fragmentariske Contourer, Strtanker, foranledigede ved en eller anden Gjenstand, som havde den Lykke at interessere Dig og derved at fremkalde noget i Dit Indre. Noget Heelt er kun forsaavidt i denne Samling af Enkeltheder, at vi vi i een og samme Periode af vort Liv kun sjelden eller aldrig kan skabe noget, som ikke brer Prg af een og samme Grundstemning.

Du er ung, fyrig, urolig, flyver gjennem et Tryllerige, fortller hvad Du har seet, eller hvad der har tilfrukket Din Opmrksomhed, idealiserer og naturaliserer, viser Viid, Phantasie, lader een Tanke komme og den anden gaae, leger Fjerbolt med Ideer, og viser snart en dyb, gjennemtrngnede Alvor, behandler Dig (med Rette) som Hovedsagen, og Udsigten over Landeveien kun som Vehikel for at vise aand og Hjerte, kort sagt, Du leverer os det Modsatte af en beskrivende Reisebeskrivelse, nemlig en raisonnerende. Hermed har jeg ikke sagt, at Din Rolle ikke behager mig; nei, tvertimod, jeg glder mig over at have seet en ny Debut paa vor Litteraturs Theater.

Men, kjre Andersen, hiebei ist ein Aber. Du har nu tilfredsstilllet din Trang efter at meddele Andre, hvad Du har seet og erfaret. Du var Menneske i det ieblik, Du gjorde det; lad os nu igjen see Dig som Kunstner. Med Kunsten er ikke at spge. Qvinden har Smerter i sit Livs helligste Time; Digteren har dem ligelgedes. Her kan Du ikke avle, du maa fde. De Billeder, som ggle for Dit ie i Ungdommens Morgenrde, ere ikke Skyggebilleder, som forsvinde med den lille Lampe, Du brer i Haanden. En Kunstner er en Aeolusharpe, som kun i Stormen giver Toner fra sig; den, sm lever i Fred med Jorden og dens Vsen, bliver aldrig en Kunstner. Blev ikke Prometheus fordmt af de misundelige Guder, fordi han bragte Ilden ned paa Jorden? O, ham lade de vel vre i Fred, som de ikke behve at frygte. Spred derfor det Lys over Din Omgivelse, som Du har taget og faaet; sg at opdage den mrke Side paa vor lille Klode; hvor der er Lys nok, der kan man undvre Alladins Lampe.

Hermed sigter jeg til en Retning, som Du forekommer mig at have taget i den senere Tid. Der synes nu at vre for megen Humor hos Dig, ligesom der fr var for megen Snderknuselse. Had der isr saarermig, er Din Ligegyldighed imod Tidens Strm, som jeg alt for lnge siden har opdaget hos Dig. Men tilgiv, hvis jeg tag fiel heri. Maaskee seer jeg den Lyst til at virke paa andre mindre hos Dig, fordi min egen Strben kun gaar ud paa at modellere mig en Figur af Tidens Stof, som jeg kan kalde mig Fader til.

Og hermed et venligt, fredeigt Farvel. Vi divergere megeti vore Anskuelser og Bestrbelser. Men der gives een Ting, som knytter os sammen igjen. Dette er Venskabets og Kjrlighedens Centripedalkraft. - Skriv snart.

Din hengivne

Lorenzen

P.S. Fra Igemann venlig Hilsen. Han var hos mig i Formiddags, og vi talte meget sammen: om Dine Skyggebilleder. De Enkeltheder, som isr have behaget os begge, ere: Kulsvieren og Skolemesteren paa Hartzen. Den sidste er ogsaa virkelig en ypperlig Figur. Ivrigt forsvarede han Dig med megen Iver imod mange af mine Angreb; men Du har ogsaa mere tilflleds med ham, end med mig. Qvod notandum!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost