Dato: 31. juli 1832
Fra: Christian Voigt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre, kjre Christian A!

Dersom Du min bedste Ven! ved at see dette Brev fra mig skulde sige, at det var et Skjndebrev, saa taler din Samvittighed ud af din Mund. Du maa dog tilstaae mig, at Du ei har handlet smukt imod mig. Det er nu over en Maaned siden, Du reiste fra Kjbenhavn dengang lovede Du mig, at saasnart Du kom til Odense vilde Du skrive mig til, jeg har hver Postdag ventet ("langen und bangen". Men de gjr vel saa meget af dig, at Du ei kan faae Tid at skrive en gammel, maaskee snart halvglemt Ven til; gjr Du ogsaa det, saa kunde mit inderlige stille Venskab dog ogsaa have sin Fordringer, jeg gir dem ei store, men det gjr, som Du ofte har sagt mig, Hiertet ondt heelt at oversees. Men det er sandt; da jeg begyndte at skrive beslutte[de] jeg ei at sige et Ord derom, nu fortryder det mig, at jeg har gjort det; du bliver vel ei vreed paa din inderligste og oprigtigste Ven? Du veed ei hvorledes jeg har lngtes efter at vide hvorledes du har moret Dig i Sore og Odense, hvorledes dit Humeur er, hvad Du bestiller, om Du skriver noget, hvorledes Du seer ud, om Du er rask, alt hvad der angaaer Dig, den kjre Digter interesserer mig ligesaameget som om det var mig selv; det behver jeg dog ei at sige Dig? Jeg kunde let gire Dig tusinde Sprgsmaal Dig selv angaaende, men dem leer Du jo af, og Du fortller mig dog vist saa meget i dit frste Brev om Dig selv, og saa seer jeg Dig om en Maaned. Min Fader, min Sster Rikke og Betty Ploug er, som Du maaskee veed, herovre, og vi gjr mange smaae Toure, morer os godt, men lnges efter Faaborg, jeg reiser da ogsaa hjem paa Lverdag, alene; Papa bliver endnu ei frdig i 2 3 Uger, han kan ei undvre Johan, som er hans Secretair og Commissionair; Rikke bruger russiske Dampbade; derfor maa jeg reise ene. I Faaborg faaer jeg vel Brev fra Dig? Du har vel saa mange Correspondenter herfra, at de ubetydelige Nyheder, som her kunde vre, ei kan interessere Dig at hre fra mig. Mine Breve ere aldrig lange eller interessante, men jeg veed, at Du ei maaler Dine derefter: i mit Liv forekommer sjeldent eller aldrig noget Nyt, som er vrdt at hre; det er ganske anderledes med Dig, ethvert Ord fra Dig er mig kjrt, helligt. Min Fader, Rikke, Johan etc bede at hilse Dig, fremfor alle Din

lngselsfuldt ventende Christian Voigt.

Taler du med Steebuch og andre Venner, saa beder jeg at hilse dem.

C.

Kjbenhavn d. 31 Juli 1832.

[Udskrift:] Herr Cand. phil. H. C. Andersen Add: (?) Hivelbaarne Herr Oberst Guldberg Odense fr.

Tekst fra: Riborgs Broder. H. C. Andersens Brevveksling med Christian Voigt