Dato: 22. juni 1875
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

809. Fra E. Collin. Ellekilde den 22.Juni 1875.

Kjre Andersen! Jeg var netop ifrd med at trille Mg, da jeg modtog Deres Brev, hvori De betroer mig Deres oekonomiske Sorger; jeg vasker mine Hnder og svarer Dem strax.

Frst maa jeg protestere mod, at jeg skulde have undladt at opgive Deres Status pr. ult. Decbr. 1874; dette er ligesaa utnkeligt for en Forretningsmand, som det vilde vre for en Digter ikke at see efter i Aviserne, hvorledes hans Arbeider bedmmes. Dernst kan De vel tnke Dem, at jeg ikke har Deres Regnskab herude, og at jeg ikke, som mangen Anden maaskee vilde gjre sig interessant ved, indvier andre Folk i Deres Formues tilstand. Derfor ligger Deres Regnskab i min Hvlving i Sparekassen.

Nu trffer det sig derimod saa heldigt, at Hovedposten af Deres Eiendom staaer i Sparekassen, og at dette altsaa ikke er nogen Hemmelighed for dennes Embedsmnd. Jeg har derfor sendt Sparekassen til Udfyld ning en Seddel, som vil blive sendt Dem med dette Brev. Naar De til denne Opgjrelse lgger Obligationsformuen (12,200 Kroner), saa har De Deres Status saa niagtigt, som det behves; ja, jeg maa sige: niagtigere.

Thi hvor er det muligt, kjre Andersen, at De med denne Formue og i en Stilling, som ikke paalgger Dem nogen Forpligtelse ligeoverfor nogen Ddelig, kan paa tvinge Dem selv Pengebekymringer i samme ieblik, som De fler Ndvendigheden af at bruge dette Middel til at tilfredsstille den meest berettigede jordiske Fordring: at bevare sit Liv eller sin Helbred! Methusalem vil jeg ikke citere, han hrer til Mythen; men selv om De skulde blive saa gammel som Drakenberg og altsaa endnu have 50 Aar at leve i, vil jeg indestaae for, at De ikke, selv om De aarlig reiser, skal komme til at lide Nd; og til Sikkerhed herfor vil jeg pantstte Ellekilde Hovedgaard med Gods og Forstrandsret med 1ste Prioritet nstefter Bank hftelsen. Da jeg godt kan begribe, at De, som er syg, ikke bryder Dem om at vide, hvorledes Andre have det, viljeg afholde migfra at beskrive minTommel finger, som mindst 2 Gange daglig gaaer af Led og maa sttes tilbage med Maskinkraft; Fortllingen om en kostbar Rude, som snderbrdes, ikke af Skjbnen, men af en Glarmester, egner sig ogsaa mere for det mundtlige Foredrag.

Dog vil jeg i Almindelighed bemrke, at vi have det godt og glde os ved Louise og hendes Smaabrn; Alle hilse i Forening med Deres ldste og uforanderlige Ven E. Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin