Dato: 3. januar 1875
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 3. 1. 75! -

Min kjære Conferentsraad!

Det var min Husbonds Hensigt at begive sig til Nytaarskuren paa Christiansborg og da jeg reiste med, saa haabede jeg maaske Nytaarsdag at besøge Dem kjære Ven! for at bringe Dem min og mit Hjems Tak for saa meget Velsignet i det forløbne Aar og at sige Dem hvor varmt og kjærligt vi Alle forene Haab og Bønner for Dem i det nye Aar! – Men da vi Onsdag Aften372 naaede Borup Station, standsede Toget, Banen – heed det – var ufremkommelig og vi vendte om, sadte os atter i Sorø i vores store Kane, og naaede Nytaarsnat Kl. 1 1/2 atter vort kjære gamle Holsteinborg! -

Vil Gud – da er det vor Bestemmelse paa Onsdag igjen at reise ind, men foreløbig lade vi Børnene med øvrig Husstand blive her, indtil man faaer at see hvorledes det gaaer i Rigsdagen. – Arbeider den rolig videre, saa flytte vi Vintermaanederne ind, men, – ja nu faaer man altsaa see om det bliver til: Men! – Imidlertid kunne jeg nu dog ikke opsætte længere at sende Dem kjære Conferentsraad min lille Fritze Wandas selvskrevne Tak for den smukke Overraskelse De har beredet hende og mig ved Deres smukke Gave373; jeg havde idag aftalt med Frøken Strauss at hun ikke vilde gaa i Kirke for at blive hos min lille Pige, for hvem det ogsaa idag var for koldt i Kirken. Men saa kom Fritze Wanda til mig og sagde: "Aa kjære Mama! det er dog Synd at Flora (Frøken S.) skulde blive hjemme for min Skyld, hun holder saa Meget af at komme til Kirke og jeg kan da sagtens passe mig selv; naar jeg blot maa faa Lov at læse i Conferentsraadens Bog, saa skal jeg nok være Din egen lille Pige!" – og da jeg korn hjem, sprang hun os straalende glad imøde nynnende paa en Sang som findes i en af Fortællingerne374. Ogsaa Eriksen har De glædet meget og han udbrød heelt henrykt da han Juleaften opdagede Deres Gave paa et Tæppe jeg havde foræret ham: "Det kan jeg see er til mig!" – At den lille Engel Maria Steenbuchs Død375 og smertefulde Dødsleie har draget en Sky for Julesolen paa vor Egn, det kan De tænke Dem, som jo har seet hvor kjær hun var os Alle, meest dog de stakkels Forældre. Steenbuchs egen Tilstand har forværret sig saa betydeligt, saa der er megen Anledning til at frygte for at han snart følger efter sin lille Datter376. – Vor Herre glæde og styrke Dem kjære Ven i det nye Aar! dette ønskes Dem kjærligst af os Alle her og særligt af

Deres taknemlig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost