Dato: 17. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Rosing
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 17. Dec 1874

Kjre hjtrede Ven.

Allerede forlnge siden burde jeg have skrevet og sendt Dem min hjertelige Tak for "Smaadigte og Sange" og fordi jeg altid er saa venlig i Deres Erindring, men jeg sidder saa godt som bundet til mine Stuer, lidende af Gigt og en slem Slimhoste, der plager mig om Dagen og piner mig om Natten, saa at jeg hver Aften maa tage Morphin for dog at faae nogen Svn. I over sex Uger har jeg nu ikke gaaet paa min Fod Gaden igjennem, kun tre Gange har jeg, paa tredje Maaned, vret i Theatret og da kun en lille Time; mine Venner besger jeg ikke og i saadan Stemning har jeg ikke Lyst til at bestille Noget, ikke engang skrive et Brev. Deres Bog har jeg imidlertid lst og glder mig over ved den Naturlighed der er i den, jeg fres ud fra min vinterlige Stuer i Foraars og Sommerluftning. Det lille Digt "et Frieri" har ret tiltalt mig; det er en smuk Sang, "ved et Barns Vugge" og ret ud af mit Hjerte er Sangen ved Skyttefesten i Sor 1867. Det er imidlertid ikke disse tre alene jeg maa fremhve, der ere andre Digte i den lille Bog, som er ere ligesaa digteriske flte og fdte, men disse komme her paa Papiret i det jeg aabner Bogen tilfldigt. Gid De maa have Glde af denog at vore unge Komponister giver Toner tilhvad de, kjre Ven, allerede har beaandet med Melodi indenfra. Jeg har ellers gldet mig ved flere nyheder nu Julen kalder disse til Julebordet. Der er i Rudolph Schmidts Digte flere som have have talt mig. F.Ex. Historien om Soldaten ligesaa om Lgen og Prsten; Hr. Sigurd Mller har vret en temmelig streng Kritiker, selv har han imidlertid leveret en smuk Historie om "Sarons Rose", dog af alle disse senere Nyheder maa jeg srligt anbefale Dem at lse den anden Historie i det lille Hefte af Fortllinger der er givet af Forfatterinden til "en ung Piges Historie", den rrte mig til Taarer, uden at vre i mindste Maade sentimental! - De har vel i Avisen seet hvor rrende og smukt Brnekredsen i Amerika har tnkt paa the old storyteller, da de troede jeg leed Nd; de sloge deres Sparebsser itu for at sende mig den hele Sum. De har vel, haaber jeg, ogsaa lst mig Brev til Amerikanerne, i denne Anledning. Vil De hilse Deres Kone og Svigermoder, nu vil De ogsaa hilse Ingemanns gamle Pige Sophie Rasmussen om De seer hende. Bevar mig i venlig Tanke, som De og Deres Hustru altid er det for mig. Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus