Dato: 18. september 1874
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

799. Fra E. og Henriette Collin.

Jeg fik idag ganske uventet Brev fra Dem, thi da jeg aldrig skriver kunde jeg heller ikke vente Brev.Jeg skriver nemlig ikke, deels fordi det eensfor mige Liv herude ikke frembyder noget Meddelelsesvrdigt, men isr fordi De har en Correspondent som Jette, der jo ogsaa nylig har skrevet til Dem.

De har gjort en ganske rigtig Regning, naar De antager, at vi for Louises Skyld flytte ind tidligere end sdvanligt. Der er saaledes den bedste Udsigt til at vi kunne sees paa Mandag otte Dage ved det sdvanlige Middagsbord.

Denne Sommer har vret koldere end nogen anden som jeg mindes, og den har slet ikke vret god for denne Egn. Afrikansk Gld i 14 Dage sved vore Trer, hyperborisk Kulde i en Maaned delagde Frugtens Modning. Selv Silden flygtede fra vore Strmme og fandt Opholdet i Belterne behageligere. Dette Sidste har vret nok saa trangt for os som det i

Frste. De herboende Fiskere, brave Folk som vi holde af, ere jo vor ene

ste daglige Omgang, og det er jo trangt at see paa deres Mismod, naar de

intet Udbytte see af deres slidfulde Liv. Vi have ogsaa vret hjemsgte af Storme og 3 Strandinger. Men vi have alle havt god Helbred og tilstrkkelig Sysselsttelse, saa at det vilde vre Synd om vi vilde klage. - Altsaa paa snarligt og gldeligt Gjensyn ! Deres

Ellekilde 18 Sept. I874. E.Collin

Edvard sprger om jeg ogsaa vil skrive lidt til Andersen, men det vil, naturligvis ikke, da jeg har skrevet sidst og ikke har andet at sige end at ogsaa jeg haaber paa snarlig og glad Gjensyn'ndash; Deres Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost