Dato: 23. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Olivia von der, f. Colbiørnsen Maase
Sprog: dansk.

"Rolighed", gamle Kalkbrænderivei den 23 August 1874,

Kjære Fru Kammerherinde!

Deres Naade være paa det hjerteligste hilset og takket for al den Godhed og Deeltagelse De forundte mig paa de tmsukke, rige Bregentved. Af min første Skrivelse til hendes Naade Fru Grevinden vil De have hørt om min Hjemreise og den venlige Modtagelse paa det gjæstfrie Rolighed. De vil af mit senere Brev til Hr Greven vide at Forandring af Opholdsted og det vexlende, kolde, regnfulde Veir, slet ikke har været mig godt, men sat mig noget tilbage i Sundhed og / Velbefindende og der ved var ogsaa det gode gamle Humeur faldet en heel Deel; jeg lider dertil af Gigt, saa at jeg ikke godt kan bevæge mig som da jeg var ude i den friske Skovluft og havde Sommerveir. Min Tanke flyver derfor til det hyggelige, livsforfriskende Bregentved, jeg erindrer hver Venlighed, al den Godhed og deeltagende Opmærksomhed jeg der nød. Hvor det ogsaa var deiligt ved Samtale med Deres Naade og Deres Børn at opfriske gamle kjære Minder. Nu er De, Fru Kammerherinde, saa godt som ene, i det mindste er De uden den vante Omgivelse, Grevinden har valgt at besøge Vesterhavet; kan jeg erholde hendes Adresse da skriver jeg derhen; Greven er med sine fire Studenter et Sprig nede i Schweitz, snart ere de, haaber jeg i bedste Befindende igjen i Hjemmet. Men hvor er Kandidat Oksen; jeg ønskede at skrive ham til og veed ikke hvor han er, paa Bregentved, eller hos sin Fader, eller hos de tre yngste Sønner fra Bregentved. Igaar kom da vor kjære, velsignede Konge, Det var et smukt Syn fra Taarnet paa "Rolighed" at see Kongeskibet ledsaget af Heimdal og de 14 Dampfartøier styre ind mod Toldboden. Snart efter kjørte jeg hen paa Strandveien og saa der den kongelige Familie kjøre forbi; de saae næsten Alle til den modsatte Side hvor jeg hodlt, daa at jeg ikke havde faaet deres venlige Ansigter at see, havde ikke Prindsesse Thyra kjendt mig og sagt saa høit at jeg hørte / det: "der er Andersen!" nu fik jeg den hjerteligste Gjenhilsen af Kongen, som gjentog den en Gang. Ogsaa Kronprindsessen og Kroprinsesserne saae mig, men Ingen af de Andre: I Følget opdagede jeg Deres Naades Søn, Hr Ritmesteren, vi hilsede hinanden. Jeg var og er saa glad ved at vi have den ædle, hjertensgode, kjære Konge, glad igjen her tilbage. Arveprindssessen har jeg endnu ikke faaet hilset paa. Kun to Gange har jeg været inde i Byen, den ene Gang for selv at ordne forskjellige Sage, den anden Gang, for tre Dage siden, alene ofr at hilse paa Arveprindsessen, men da jeg kom, var hendes kongelige Høihed kjørt ud. Vil Deres Naade hilse Deres Kammerjomfru, ligesaa Grevindens Bestyrerinde og og hver af Folkene, der som Herskabt vare saa elskværdigt gode mod Deres

taknemlige H. C. Andersen

[NB: Der står "Kammerherinde", "Opholdsted"

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 743-46)