Dato: 31. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: engel med blomsterguirlande]

"Rolighed"

Gamle Kalkbrnderivei

31 Juli 1874

Kjre Ven!

Tak for den venlige Skrivelse De lod flge med Brevet fra Cand: Oksen, jeg modtog det Dagen efter Grevindens Fdselsdag og strax den efterflgende Dag sendte jeg igjen Brev til ham, jeg vil haabe at han modtog det i Luzern. Af en Skrivelse der kom fra Krohn, til een af Husets Snner paa Bregentved hrte jeg at han havde mdt Dem og Oksen i Basel og netop paa Grevindens Fdselsdag, hendes Skaal blev da drukket og nste Morgen gik Reisen til Genf. Jeg forstaaer ivrigr ikke, da De har saa lidt Reisetid, at De denne Gang har taget Genf med, ligesom at De har villet anvende, om kun nogle Timer paa at stige op til Melkekuuranstalten ved Heidelberg, men det er nu Deres Sag. Jeg er meget nysgjerrig efter at vide hvorledes De har lagt Veien fra Genf til Luzern, om De har besgt / Montreux og Glion, om De har opholdt Dem i Fribourg og Bern, om De fra Interlaken har besgt Gletsche[re]n ved Lauterbrunnen og dernst Giessbach. Fra Luzern veed jeg heller ikke om der er blevet noget af Touren til Brunnen, og til Ragatz. Jeg haaber nu at enten De eller Hr Oksen, naar De vende tilbage sydfra til Chur, stiller min Nysgjerrighed. Jeg kan ikke tro andet end at De ere henrykte over Touren fra Chur til Chiavena og tilbage. Mandagaften den 27de Juli forlod jeg Bregentved, hele Familien fulgte mig til Banegaarden, Grevinden og jeg i een Vogn, Greven med de fem Snner samt Brachel og Jonquiere i en anden Vogn og mit Ti i en tredie. Det var deiligt sommerligt Veir, kun for varmt. Jeg var bld om Hjertet ved Afskeden, thi jeg havde befundet mig srdeles glad og hyggelig de tre Uger paa Bregentved. For hver Dag var jeg meer og meer kommet til at skatte Greven og Grevinden, faaet Brnene kjr og ved Samtale med Kammerherinde von der Maase ret levet tilbage / i gammel Tid og med Mennesker, som forlngst ere borte fra denne Jord. Jeg flte mig dertil saa styrket og ved godt Humeur, tnkte allerede paa at reise sidst i August lidt ud i Verden, men nu er det ikke lnger saaledes, jeg fler mig igjen mindre vel siden jeg er kommet til "Rolighed". Sen har i disse Dage jeg har vret her stinket aldeles forpestende, saa at jeg paa mine Vrelser, i denne Varme, maa lukke Vinduer og Dre. Et Par, man kan kalde det Smaating, har strax sat mine Nrver i Bevgelse og igaar havde jeg et Slags Anfald deraf saa at jeg brast i Graad, som da jeg var i Nyhavn. Der hen har jeg nu heller ikke stor Lyst at komme, men jeg ndes jo dog, naar det bliver koldere, Leiligheden venter mig og jeg har for hver Maaned jo maattet / betale mine 45 Rdlr, det er jo en Deel i tre a fire Maaneder blot for at vide man har et Hjem. Nok herom! Det er en mrkelig Sommer med Lyn og Torden, man faaer aldrig en Aviis i Haanden uden man lser at nu der, nu der, her hjemme, har Lynet slaaet ned, drbt Folk og Qvg, afbrndt Huse og Gaarde. Fra Melchiors har jeg venlige Hilsener til Dem og Hr Oksen. Alt her er ved det gode Gamle, Moses Melchior ventes hjem fra Vestindien om faae Dage. Bgh er i Fyen, Bloch, det vil sige Lgen, er Hjlpelge ude paa Bregentved, der vil Hr Oksen vist trffe sammen med ham. Maleren Carl Bloch er med Familie i Hellebk og maler mindre, men srdeles smukke Billeder. Nu reise De vel kjre Hr Weber, fra Chur over Lindau til Mnchen, Nrnberg og Eisenach, da er De snart i de danske Skove. Nyd ret i Sundhed og Sandhed hver Reisedag! hils den kjre Hr Oksen og gld med Brev,

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Wohlgeboren

Herrn Cand: theolog: Weber

[Overstr: Eisenach, rettet til, ikke HCAs hndskrift:] Scherrebeck

Nordschleswig

poste restante

(Absender H. C. Andersen)./

[p bagsiden af kuverten:

glansbillede med to engle, poststempel Chur 3.VIII.74

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscna 94, 205-10)