Dato: 12. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 12 Juli 1874.

Kjre fortrffelige Fru Melchior! Det var jo deiligt at Emil fik bedste Charakteer til sin Studenter-Examen, jeg ventede det nok, han er saa flittig og samvittighedsfuld, men [man] kan aldrig vre ganske sikker i sin Forventning om en Examens Udfald. Nu er han altsaa med sine jvnaldrende, livsglade Venner paa Bornholm! jeg kan tnke, at de ret vilde glde sig nu de frste Gang gaae paa Klippegrund og det ved det store, rullende Hav. Naar De skriver til Emil maa De endelig nske ham til Lykke fra mig og sende ham og de unge Venner de hjerteligste Hilsener. Seent paa Aftenen fik jeg, kjre Fru Melchior, Deres livlige, riigholdige Brev, som De jo netop havde begyndt at skrive paa idet at Postbudet bragte min Skrivelse; det fli samme Dag fra Byen og naaede mig samme Aften. Nste Formiddag fik jeg Brev fra Deres Mand hvori han havde lagt sin tydske Gjengivelse af mit Brev til Storhertugen af Weimar, det er nu paa Vei derhen. Vil De forelbig udtale min Tak og lser Deres Mand dette Brev, da trykker jeg her hans Haand og siger han er og bliver dog altid hjertensgod mod mig! - Veiret vedbliver at vre varmt og godt, jeg fler mig vel herude og har Fornemmelsen af at jeg er en velkommen Gjst, men min Musa vil ikke besge mig, det er srgeligt! Christian Winther paastod engang at naar en Digter kom til en vis Alder, da var han frdig, jeg vilde ikke troe det! Jeg har jo vret syg og er vel ikke ganske opfrisket i Sundhed. Eventyr falde mig ikke ind! det er som havde jeg udfyldt hele Cirkelen med Eventyr Radier tt ved hinanden. Gaaer jeg i Haven mellem Roserne - ja hvad have da ikke allerede de og selv Sneglene fortalt mig! seer jeg det brede Aakandeblad, da har Tommelise allerede paa det endt sin Reise. Lytter jeg til Vinden - den har fortalt om Waldemar Daae og veed Intet bedre. I Skoven under de gamle Ege, maa jeg erindre at det gamle Egetr forlngst har fortalt mig sin sidste Drm. - Jeg faaer saaledes ingen nye, friske Indtryk og det er trist. Dog Musaen kunde jo meddele Andet end Eventyr, men dramatiske Arbeider bringe mig sjlden Glde, Hr Berner har forlngst ladet mine Digtninger ligge hen og spises af Ml i det kongelige Theaters Bogskab! Romaner, som jeg nu troer de burde skrives, har jeg ikke Kundskaber nok til og - saa staaer jeg da her! - Igaar fik jeg et Brev fra Amerika hvori laae en Opfordring til Amerikas Brn at afbetale en aandelig Gjld til deres Eventyr Digter og sende ham en Sum paa hans gamle Dage, jeg syntes dog ikke ret om det, ihvor refuldt det end kunde vre og det har rgret mig at der staaer trykt at jeg har sagt at jeg at jeg [sic] fra Amerika endnu aldrig havde faaet en Dollars. Det er ikke kommet over mine Lber! tvrtimod, som Deres Mand jo veed, har jeg i de sidste Aar, halvaarligt faaet en lille Sum af Indtgten for mine i New York udkomne Skrifter. Jeg har sendt Brev og Avis til Directeur Bille, som i literaire Stemninger, isr ved Vindkast fra Amerika, altid har vidst at berolige mig. Da jeg ikke veed, om Bille er i Byen eller hvor han er har jeg bedet Deres Mand at lade Brevet besrge til ham, for at jeg snart kan hre hans Svar. Jeg nsker ikke Sagen videre omtalt da den let kan komme i Avisen og da fr jeg aner det, lst der, at jeg har modtaget en betydelig Sum fra alle Brn i Amerika, Noget der aldrig skeer! Paa Tirsdag aften begynder Ferien her paa Bregentved, da reiser Oksen en Maanedstid hjem og vil nok derfra gjre en Udflugt med Weber til Schweitz. Han beder mig hilse Alle paa Rolighed! Jeg har nu vret paa Bregentved allerede over den bestemte Tid til Opholdet her, men dette er blevet udsat, hvorlnge endnu har jeg ikke betnkt, men dersom jeg sidst i denne Uge vi nu begynde, tager til Byen, vil jeg ganske aabent sprge: "Venter De mig da paa da Rolighed? kommer jeg ikke til Uleilighed ved nu at blive en kort Tid der". I det nste Brev De glder mig med, faaer jeg nok, ganske aabent, at vide Deres Bestemmelse. Kan De ikke see mig maa jeg fra Banegaarden kjre til Nyhavn. Jeg skriver naturligviis nrmere om Dagen til min Ankomst. Igaar talte jeg en Deel med Grevinden om Dem , kjre Fru Melchior og om Rolighed, hun fortalte at hun havde vret med Dem i Comit og bad mig sende Dem hendes venlige Hilsen. Hendes gamle Moder, Kammerherinde von der Maase er her. Jeg boer srdeles smukt og nyder stor Opmrksomhed. I denne Formiddag fik jeg Brev fra Robert Henriques fra Rnne, han og Ftterne have det udmrket! Vil De hilse Deres Mand, Svoger, hans Sster, Dttrene, Torsdagsgjsterne og la petite Cendrillon, ogsaa kaldet Charlotte! Vil De sprge Fru Mille om der er nogen Slags Draaber hun bruger for at bevare det gode Humeur, jeg vilde gjerne kjende disse, thi ihvor godt jeg har det, faaer jeg dog imellem Pip ligesom Kyllingerne.

Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen E.S.

Min Gigt vil ikke forlade mig, den har taget Sommerleilighed i Kn, Albuer og Hnder, den ligger paa Landet med mig! Vil De erindre at sige mig P. Hansens Huusnummer i Havnegade, jeg har lnge nsket at skrive ham til. - Vil De hilse Nicolai Bgh.

Tekst fra: Niels Oxenvad