Dato: 29. januar 1840
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

den 29. Januar 1840.

Jeg har saalnge foresat mig at skrive Dem et Par Ord og takke Dem for Deres lille Bog [Billedbog uden Billeder], men stedse er der kommet Hindringer i Veien. I de sidste tre Uger har endog et temmelig betydeligt Fald, som jeg gjorde paa Nys, hindret mig fra at fre Pennen med Lethed; men nu er det saa omtrent forbi og forvundet. - I Deres Bog finder jeg Ideen heldig og mange af Historierne smukke og skreven med Deres sdvanlige, flelsesfulde og phantasierige Pen; jeg havde kun nsket Mere endnu og, om jeg maa sige det, vigtigere Ting; thi Maanen maa have seet meget, og om den end ikke fortller Alt, saa maa den dog fortlle Noget, der minder om en Verdensomseiling i poetisk Stiil; thi hvad har ikke Maanen oplevet! - Jeg anseer det egentlig for et Held for Deres Stykke [Mulatten], at det nu frst kommer til at gaae; thi nu ere Folk hungrige efter Skuespil; desuden vil Alt, hvad der kaster et Blik paa Negrenes Stilling, i denne Tid dobbelt interessere for den afdde Konges Skyld; imidlertid, det har De vel selv lnge forestillet Dem, og jeg siger Dem intet Nyt. Ret meget Held og megen Lykke nsker og haaber jeg nu for Dem. - Jeg kommer i Vinter neppe til at begynde paa noget Strre, og om jeg saa engang begynder derpaa, bliver det vel af anden Art, end hvad jeg sidst har skreven; dog om Fremtiden tr jeg ikke tale, den er uvis for os Alle. Ingemanns Salomons Ring behager mig overordentlig fra Tankens og Ideens Side, men Udfrelsen synes mig farvels; hvad kunde ikke Ideen om en slig Christus fr Christus, hvor Alt, lige fra de Vises Ankomst fra Morgenland, der som Gjenfrd gaae foran de rette Vises Ankomst, vre bleven til under en Goethes Hnder i de Dage, da han skrev sin Faust. Det er Frkorn, henkastet til kommende Aarhundreder, hvor upaatvivlelig det vil afgive et fortrffeligt Stof. - De har vel seet Thorvaldsen og hans nye Mestervrker; jeg vil derfor Intet skrive om dem; hvormeget biet taaler jeg desuden ikke at sidde, da mit Bryst endnu lider noget af hiint Std. - Tilgiv, at jeg i Kjbenhavn ikke besgte Dem; Tiden tillod mig det imod Forventning ikke. Meld mig ved Leilighed, hvem der bliver Theaterdirecteurer; det interesserer mig at vide. Hils Etatsraad rsted og Oehlenschlger, naar De seer dem; ogsaa Sibbern beder jeg at hilse; da han ikke har meldt mig et Ord om min Bog, som jeg sendte ham, maa jeg formode, den ikke behager ham. - Maaskee kommer jeg lidt til Kjbenhavn i Foraaret; da glder jeg mig til at see Dem, hvis De ikke inden den Tid er flien bort. Mange Hilsenr fra min Kone! Tilgiv den slette Skrift.

Deres i Sandhed hengivne

I. C. Hauch

Tekstens oprindelse: ukendt