Dato: 29. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

785. Til Henriette Collin. Rolighed den 29 Juni 1874

Kjre Fru Collin !

Deres Mand vil have modtaget Brev fra mig og altsaa veed De at jeg er paa Rolighed, men nu tager jeg snart bort, om Gud vil. Frstkommende Fredag-Morgen reiser jeg til Bregentved, derhen sendes Breve over Stationen Haslev. Grev Moltke hari venlig Skrivelse gjentaget Indbydelsen og tilfiet at jeg var velkommen saa lnge jeg vilde blive der. Det er meget smukt og opmrksomt, men jeg vil nu frst see an hvorledes jeg befinder mig derude; hvor jeg jo ikke [har] vret i denne Greves Regjeringstid, kjender ikke Huuslivet, eller hele Brnekredsen. Saa fortrffeligt som jeg havde det paa Holsteinborg faaer jeg det neppe noget Sted. Der kom jeg ogsaa til Ro, til Sundhed og Krfter. Siden jeg tog til Rolighed har Veiret aldeles forandret sig, idelig Kulde og Blst; dette Veirligt har igjen sat mig en Deel tilbage, ja i en Grad udviklet min Gigt saa at jeg med Angst seer Vinteren imde. Min venstre Haand har jeg allerede kun ringe Brug af; det virker i Haandled, i Fingre og Albue, saa jeg har ondt ved at tage fat i Noget. Begge Arme og Kn ere meget piinte, bliver det saaledes ved kan jeg tnke mig knuget sammen som Evald. I Dag har jeg sendt 45 Rdlr til Frken Ballin for Juli, den nste ny Maaned hvor mit Ti boer hos hende; imorges fik jeg Brev fra Frken Bjerring, der skrev at Frknerne Ballin til hende havde omtalt: hvor lidt de altid fordrede–af mig; Frken Bjerring og hendes Moder vare i hi Grad overraskede over hvor dyrt jeg boede, det samme var Grevinde Holstein, Fru Scavenius og hver jeg har omtalt denne Sag for, den Eneste der utrtteligt holder med Frken Ballin, er Fru Melchior, og det rgrer mig ! ! ! Hun raader imidlertid, da jeg ikke er forniet med Ballin, at sge om jeg kan faae det bedre andet Steds; det vil jeg nu ikke indlade mig paa, al den Uleilighed, disse evige Forsg, der maaskee bringer mig aldeles ned til Malkeko ! jeg kan ikke tilgive Frken Ballin at hun ikke strax, da hun fik Huusleie Paalg, sagde mig det, men gjemte det i mhed for mig, til det ieblik jeg reiste og havde Leiligheden til kun mine Meubler. Jeg var forleden i Nyhavn nogle Minutter og flte mig syg ved al den: vor kjre Conferentsraad ! – I Fredags var jeg til Middag hos Drevsens med de Nygifte, sam[t] med Rose, Valia og Christian. Fru Drevsen bad mig forud at vre meget elskvrdig, thi hun havde udbredt at jeg var blevet et hist elskvrdigt Menneske; jeg strbte derefter af al Kraft, tilbd mig at kysse Rose og omfavne Fru Lund; det gik imidlertid godt uden dette. Hils nu frst og fremmest Husets Kjledgge, Frken Gjerd Drevsen, dernst Forldrene, endeligt Deres Mand og Jonas, samt Alt hvad Godt er om Ellekilde. Yndigt var det, om jeg fik Brev fra Dem endnu medens jeg er her paa Rolighed. Fru Melchior sender venlige Hilsener.–Deres Svoger og Dr Theodor haaber jeg have det godt.

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost