Dato: 19. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

»Rolighed«, gamle Kalkbrænderivei, Østerbro, Kjøbenhavn den 19 Juni 1874.

Kjære velsignede Fru Grevinde!

Saa flyve mine Breve da nu ikke fra, men til, Holsteinborg; jeg sidder igjen i mine venlige to smaae Stuer ud til Øresund, og Tankerne flyve til Deres Naade og hele den kjære huuslige Kreds, hvor jeg i et Par Uger ligesom voxte fast, det var mig smerteligt at rives op af den gode Jordbund, og ligesom fra Blomst at blive Sommerfugl, der i Sommertid maatte videre. Aldrig glemmer jeg de stille og dog saa oplivende Dage paa Holsteinborg, den mageløse Deeltagelse og Omhu Deres Naade viiste mig, jeg løftedes derved op i Sundhed og Humeur. Hvorledes mon De nu Alle have det i Dag? Deres Naade sidder ved Skrivebordet og sender Deres hele Sjæl og Tanke i Breve til Deres Huusbond. Elisabeth sidder ved Lærdomsbordet med sin trofaste, hjertensgode, naturlige Frøken Strauss. Den qvikke, søde lille Fritze-Wanda er til Hest og vil i Gallop, jublende, barneglad. Deres mangeaarige kjære Frøken Jørgensen styrer, skjult og stille Alt til det Bedste i det hele Huusvæsen, hils dem hver især! hils alle Folkene, lige til Hønse-Regentinden. Hverken Ræv eller Krage tør forstyrre hendes Huusfred.

Jeg var ganske blød om Hjertet igaar da jeg forlod Holsteinborg. Nu saae jeg da Skoven, kjørte gjennem den og langs med den rullende Østersø; Veiret var særdeles smukt og i god Betids naaede vi Nestved Banegaard. Jeg var ene i Vognen lige til Roeskilde, her optog vi Conferentsraad Worsaa og endnu et Par Herrer. Klokken var ikke tre Qyarteer til ni, da vi kom til Kjøbenhavns. Banegaard hvor Melchiors Vogn ventede mig; Grossereren selv tog imod mig, han var netop om Morgenen kommen lige fra London, den unge svenske Componist Hågg, fulgte med og lidt efter Klokken ni, i deilig Solnedgang, naaede vi Rolighed; her var Captain i Sø-Etaten Jønke med Frue (Søster til Boghandler Reitzel), dernæst Forfatteren Peter Hansen, som udgiver "Nær og fjern"; Alle vare de overraskede ved hvor vel jeg saae ud, hvor livlig jeg var. Blomsterne fra Holsteinborg kom frem; saavel de deilige Roser i Kurven fra Deres Naade og min egen Bouquet fra Bordet vare i bedste Befindende, (jeg havde i Nestved Banegaard givet dem friskt Vand). Fru Melchior var henrykt og Deres Naade meget taknemlig. Hun har i Dag skrevet et Brev til Dem, som hun beder mig lægge ved denne min Skrivelse. Hun sender rørt og hengivent de allervarmeste Hilsener. Om Ministeriet tales meget352, og allerede igaar hørte jeg at Hans Majestæt Kongen paa Skydebanen353 havde varmt og smukt udtalt sig. Vi beholde nok Grev Holstein og de fleste af de ældre Ministere. Det er vist et grundigt Ønske og inderligt mit! I hvor brave og dygtige enkelte Nye kunne være, bedst er.det dog at holde paa det Gode man har.

Hils inderligt og kjærligt Excellensen fra mig, ligesaa den kjære Ulrik Adolph; jeg veed ikke om jeg faaer ham at see før jeg tager til Bregentved. Hils nu hver især paa det velsignede Holsteinborg og [særligt den] ædle, fortræffelige Frøken Dal-Borgo, hun var mig som en mild Solstraale fra min kjære gamle Fødeby. Jeg er i Dag lidt træt efter Reisen, men har det iøvrigt fortræffeligt; Veiret er varmt og smukt; det lille Bøgetræ, jeg for to Aar siden plantede fra en Urtepotte herud paa »Rolighed« breder sig friskt og mægtigt. Fru Melchior har den Glæde at een af de store Cactus hun bragte hjem fra Afrika har skudt iaar en fire alenlang Stilk og vil sætte Blomst.

Nu lev hjertelig vel!

Deres Naades inderlig taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus