Dato: 17. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 17 Juni 1874.

Kjre Fru Melchior! Hjertelig Tak for Deres velsignede Brev, som jeg modtog iaftes! De omtalte deri saa smukt og sandt den kjre Grevinde Holstein at jeg maatte lse Deres Ord for hende; der kom Taarer i hendes ine, hun trykkede min Haand og bad mig paa det inderligste hilse Dem igjen, hun skatter ogsaa Dem srdeles meget og dersom hun, rimeligviis snart, kommer lidt ind til Byen, faaer De et lille Besg af hende. Hvor har hun dog vret hjertens god og deeltagende mod mig, i disse flere Uger jeg har vret paa Holsteinborg, det allerede paa fjerde Uge og jeg er glad ved at jeg kommer fra Holsteinborg lige til Rolighed, saa vil jeg ikke fle nogen Forandring i Hjertelighed og Hjemlighed. Dette vre sagt uden at udtale Tvivl om en ligesaa stor Hyggelighed paa Bregentved, men jeg kjender jo ikke der det nye Regimente i dets landlige Huuslighed, jeg har ikke vret der i en Snees Aar. Altsaa imorgen Torsdag den 18 Klokken 3 om Eftermiddagen kjrer jeg til Nestved og derfra med Masnedtoget som naaer Kjbenhavn Kl. 8 3/4 om Aftenen. Jernbanetouren troer jeg nok jeg nu kan gjre alene, da der i Roeskilde ikke ombyttes, men ved Ankomsten til Kjbenhavn vil jeg rigtignok vre glad om Tjeneren fra Rolighed eller min unge Ven Hgg tog mod mig, for at jeg ikke ganske skulde hjlpe mig selv, uagtet jeg nok troer jeg nu kan det, thi De vil vist finde mig gaaet betydeligt fremad, kun at jeg har en slem Gigt i Arme og Been, men til den er jo kun at sige "av!" - Samtidig med Deres Brev iaftes, fik jeg ogsaa Brev fra Oksen, der var saa kjed over at Besget paa Bregentved var blevet udsat, men det maatte jo saa vre, og jeg har nu ikke Lyst at reise derud fr om en 10 a 12 Dage og da beder jeg Dem om at turde komme tilbage en Ugestid igjen til det kjre Rolighed, dersom det stiller sig saaledes for Dem, dog derom kunne vi senere tale, nu er det mig lidt trykkende om hos Dem hele mit Ophold, over Besget paa Bregentved skulde afbrydes til neppe 14 Dage. - Det er deiligt at Deres Mand kommer hjem i denne uge, at Frken Louise allerede er der og at Carl ventes. Den kjre Emil vil snart have overstaaet godt sin Examen og alt er i den lykkeligste Orden.

[p brevpapiret: mrke med sol, deri et je i en trekant og "Dieu vous garde"]- Et smukt hjerteligt Brev fik jeg forleden fra Storhertugen af Weimar, han er endnu i Holland med sin Gemalinde der som De veed er en Prindsesse Sophie af Nederlandene. Jeg fler stor Lyst til i Sommer at besge Weimar, men det skeer neppe; i hvor godt jeg er kommet til Krfter, er jeg dog neppe strk nok til at tumle mig der. Jeg gjr rigtigst i denne Sommer kun at bevge mig i Hjemmets Landluft. Naar De skriver til Fru Lund hils hende da mange Gange, ligesom ogsaa hendes Mand. Jeg er stolt af den ophiede Plads han forunder mig paa Kirkeloftet. Altsaa, imorgen, om Gud vil, sees vi, dette Brev antager jeg De faaer ved Frokosttid, og det er da altsaa ikke for seent at melde min Ankomst til samme Aften. De hjerteligste Hilsner fra

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen

Til Fru D. Melchior fdt Henriques

Tekst fra: Niels Oxenvad