Dato: 12. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

781 Til E.Collin. Holsteinborg den 12 Juni 1874

Kjre Ven !

Forleden Dag fik jeg en Skrivelse fra Boghandler Brockhaus i Leipzig med nske om at udfylde vedlagte trykte Artikel over mig til 11 Oplag af Conversations Lexicon, men Afsenderen havde taget Feil, der var ikke lagt en Artikel over mig men over Schakspilleren Andersen, hvorfor jeg strax sendte samme tilbage og gjorde opmrksom paa Feiltagelsen. Nu fik jeg iaftes Brev igjen med det rette Indlg, men det er mig meget svrt at udfylde samme, der er hist ufuldstndigt isr i den senere Tid; Strax tnkte jeg at sende det til Nicolai Bgh med Bn om at udfre dette lille Arbeide, da jeg ikke selv ret veed hvad jeg skal meddele og hvad jeg skal undlade at fortlle; jeg vil ogsaa ndigt selv vre den der giver Meddelelsen; men nu troer jeg at Bgh ikke er strk nok i Tydsken til at give det kort og klart, som Sligt skal gives; De kjre Ven, der altid i Overfrelse af mine Tanker fra Dansk til Tydsk strax velvilligt er kommet mig imde vil ogsaa her hjelpe mig. Jeg skal korteligt opgive Dem nogle Data til Afbenyttelse, De kan udelade der af hvad De synes ikke hrer til eller stte det i den rette Stiil. Saaledes synes jeg maa nvnes den Fest mine mange Venner i Kjbenhavn gjorde for mig den 6 September, den Dag det var 50 Aar siden jeg som en fattig Dreng kom til Byen og at H. M Kongen ved denne Fest hdrede mig med Udnvnelsen til Commandeur af Danebrogen; at jeg senere af min Fdeby, med stor Festlighed der blev udnvnt til resborger og at Kongen af Sverrig forundte mig St Olafs Commandeur Kors. Naar der i det trykte tydske vedlagte Stykke omtales enkelte Sprog mine Skrifter ere oversatte i og man srligt der fremhver det Czechiske, da troerjeg der ogsaa maa tilfies, det hollandske, det ny-grske, det rusiske, i hvilket foruden Eventyrene ogsaa Improvisatoren for lngst er oversat, man kan med Sandhed nvne at flere af mine Skrifter ere blevne oversatte i de fleste europiske Sprog [I Margen: enkelte Eventyr ere saagar oversatte i det hindostanske]. Blandt de senest nvnte Skrifter staaer min Reise i Spanien, men efter den er udkommet og oversat Besg i Portugal; Lykke? Peer der af Critikken er blevet srdeles rosende omtalt, desuden nsten hvert Aar en ny lille Samling af Eventyr og Historier. Til Scenen er leveret og opfrt: Folkecomedien Paa Langebro, dernst Lystspillet Han er ikke fdt og det romantiske Drama: Da Spanierne var her; begge de to sidste Arbeider opfrtes paa det kongelige Theater. I de sidste halvandet Aar harjeg derimod aldeles ikke vret productiv men Lidende af Gigt og Leversyge, men er nu i de sidste Dage i Bedring og opfyldt af Lyst og Trang til fornyet literair Virksomhed. Paa min 69aarige Fdselsdag iaar hdrede min Konge mig med Udnvnelse til Conferentsraad.

Vr nu saa venlig, kjre Ven, at stte dette sammen og om nogle Dage sende det til Hr Boghandler Brockhaus i Leipzig.

Jeg bliver her paa Holsteinborg kun til frstkomne Sndag Eftermiddag, da kjrer jeg over til Grev Moltkes paa Bregentved, hvor jeg dog neppe bliver lngere end 8 Dage, vil De eller andre Venner i den Tid glde mig med Brev, da sendes et saadant til Bregentved over Stationen Haslev. Med mit Befinde[nde] er det gaaet mrkeligt godt frem i disse tre Ugerjeg har vret paa Holsteinborg, kun ved Nattetid lider jeg endnu noget Tryk i Hjertekulen og om Leveren; men jeg gaaer uden Ledsagelse dagligt lange Vandringer i Haven og Grevinden er magels god og opmrksom mod mig, jeg har her Alt hvad Rigdom og god Villie kan forunde. Det er ogsaa med en Slags Veemod jeg tnker paa at reise herfra. I min Alder veed man ikke om man i et kommende Aar igjen kommer til det kjre Sted man forlader. Veiret har vret smukt paa de to sidste Dage nr, igaar var det meget koldt og stormende, jeg er blevet sat tilbage i mit gode Befindende, i denne Morgen liderjeg af Gigt i venstre Arm og i begge Knae, saa jeg neppe kan bevge disse uden stor Smerte, her er igjen lagt i Kakkelovnen hos mig, men den Varme jager neppe Gigten bort.

Hils paa det hjerteligste Deres kjre Kone, der, som jeg haaber, nd har faaet Brev fra mig, hils begge Deres Brdre og ere Louise, Viggo og Gerd ude paa Ellekilde da glem Ingen af dem Om en Uges Tid tager jeg vist fra Bregentved til Rolighed, hvor Melchiors vente mig.

Deres meget hengivne H. C. Andersen E.S. Hils Jonas og andre kjre Venner !–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost