Dato: 23. januar 1840
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[23. Januar 1840]

Tak for Deres sidste Brev ! Jeg kom i Sndags hjem fra et Sygebesg paa nogle Timer hos den stakkels Tante Ida der endnu er meget syg, jeg havde kjrt paa aaben Vogn i Storm og Slud, saa en varm Kop Thee og de kjbenhavnske Nyheder smagte ganske fortrffeligt. Noget af Begravelseshitideligheden kjendte jeg vel forud deels af Berlings Avis som Deligenceposten havde bragt Lrdag deels af et Brev fra Adolph Recke til hans Moder der var skrevet Torsdag Aften efter hans Hjemkomst fra Roeskilde; men hvad jeg vidste var dog ufuldstndigt, og faaer desuden Interesse ved den forskillige Maade hvorpaa Sligt er opfattet, Deres Beskrivelse interesserede os Alle meget, den blev strax Fader forelst. Deres yndige Digt til H. P. Holst har jeg lst, vi finde det Alle saa srdeles smukt ! Holstes Digte har jeg endnu ikke lst, de vare ikke i Bibliothekerne, jeg sagde Kalkar at jeg saa gjerne vilde lse dem, saa srgede han for at de kom i Lseforeningen; men der skal hver ny Bog ligge en Tid fr den udlaanes; en sdere Duft end den man indaander i Deres Digt til Forfatteren kan hans Digtninge neppe indeholde, det har gjort mig dobbelt begjriig efter at lse dem. Holst er Deres Ven skriver De, De har, og har altid havt mange Venner, jeg kunde nsten misunde Dem denne Modtagelighed for at slutte sig til Menneskene, dog at jeg ikke ejer den ligger vel i at jeg har Forldre og Sdskende der ere mig saa meget, at Andre i Sammenligning dermed kun blive mig lidet. En af Deres Venner som De paa den senere Tid saa sielden, eller rettere aldrig omtaler, er blandt alle de jeg har hrt Dem beskrive, den der har staaet i det smukkeste Lys for mig, det er Originalen til det herlige Portrait i Deres Stambog, jeg mener Eduard Collins. Det Ansigt seer saa godt og klogt ud, der ligger noget aabent i Blikket, noget fast, om den tttillukkede Mund, det seer ret ud som om det vilde sige: Jeg smigrer Dig ikke; men paa mig kan Du stole! Dog jeg veed virkelig ikke hvor jeg saaledes kommer til at omtale Deres Venner det er ikke for at gjre Dem kjed af dem! Holst vilde vist behage mig hvis han ikke for Tiden var en Modeartikel ! Men Gud, det er jo sandt, Collin er jo Wulles Fader; og jeg som har studeret saaledes paa hvor den Ven dog var bleven af !

Fredag 24de

I dette jeblik kom Louise og hun bliver her i en 1012 Dage; Gudskeelov hun har det i enhver Henseende saa uendelig behageligt. Paa Sndag er det Faders Geburtsdag, i gamle Dage var det ogsaa Bedstemors, Gud hvor jeg som Barn gldede mig til denne Dag, Natten forud kunde jeg aldrig sove af Glde, det forekom mig som om de store fornuftige Mennesker, maatte blive lige saa fornjede ved mine Smaagaver som jeg var ved at bringe dem, undertiden bleve de det vel ogsaa ! Fr Faders Sygdom, har jeg kun seet ham to Gange grde, paa hans Slvbryllupsdag; men det var af Glde, og til en Geburtsdag; jeg havde broderet ham en Krave som man dengang brugte, og skrevet et lille Vers dermed, hvor jeg bad ham blot at bre den hver Fdselsdag, dengang grd han, han trykkede mig saa fast, og inderligt op til sig; "Ja, det vil jeg" sagde han; men husk ogsaa at jeg faaer den paa i min Liigkiste, mit sidste Ord skal vre, begrav mig i Jettes Krave!" Gud hvor mange Geburtsdage mon vi vel endnu ville beholde ham. De haaber paa Foraaret, det gjre de Andre her hjemme ogsaa, jeg tr ikke haabe for meget, thi saa vil jeg siden blive for svag til at bre ! Imorgen vil jeg gaae ind til Milo for at lse Deres Billede i Portefeuillen, paa anden Maade faaer jeg det neppe saa hurtigt at see. Af de kjbenhavnske Witzer som De omtaler kjender jeg adskillige, den der har moret mig meest er den om Thiele, hvor den Mand maae beherskes af en smaalig Forfngelighed, jeg synes at der ligger noget ynkeligt i endelig at ville vre Planet, naar man ikke kan vre Fixstjerne, som jeg fr har hrt Thiele beskrive har han staaet i et interessant Lys for mig, nu derimod sammenblander jeg altid Ideen om ham, med den yderste Punkt af en Comeethale, forstaaer De nu ikke nok hvordan jeg tnker mig ham - Jeg har aldrig fr vidst at Commandeur Wulff gav sig af med at skrive Vers, da Fader havde lst dem De omtaler udbrd han ligesom De. Hvor De minder om A.B.C.en de gaae jo paa samme Melodi som: "Naar Crocodillen ynksomst grder, den aller snarest Folk opder!" Da han hrte Deres Brev forelse hvori De paa en lignende Maade udtaler Dem om Wulffs Vers, sagde han, naar Du skriver Andersen til, maae Du fortlle ham hvor lige vor Dom har vret. Vi hre ellers aldrig Fader komme med en af disse muntre Yttringer, der i bedre Dage ideligt undslap ham. Holstes: "Farvel"501 finder jeg ret smukt; men for eenstonende med det foregaaende Digt.Siig mig er Marie ehlenschlgers Mand ikke ogsaa en Slags Scribent502? Jeg synes at jeg har hrt noget derom ! Det var jo godt at Marmiers Utroskab faldt paa en Pige der har trstet sig saa let igjen, om M? har jeg rigtignok hrt sige at han skal have en Forlovelse hvor han kommer, men maaskee det er Bagtalelse. Jeg bladrede for lngere Tid siden i en Lsefrugt hvori der fandtes en Beskrivelse af Marmier over nogle Egne i Sielland503 , hvilke, kan jeg ikke engang mere erindre, deri lader han en Fange af Folkeklassen fra et Taarn synge Andersens: "deilige Sang" "Jeg drmte, jeg var en lille Fugl !"504 Dette Citat forekom mig som en ls Arabesk, hvormed han har villet pynte det gamle Taarn, det saa uendelig smukke Digt er maaskee et af Deres mindst bekjendte , og det lgger han en siellandsk Bondelmmel i Munden, der er fngslet for Tyveri. Af Nyheder veed jeg nsten ingen her de saa mange bekjendte Folk, det vil da sige af vore Bekjendtere. Rikke Voigt505 er i denne Tid blevet forlovet med en tydsk Kjbmand, der rigtignok som man siger skal vre 10 Aar yngere end hun; men da hun jo er en riig Pige seer han vel som Kjbmand ikke derpaa; Rygtet gaaer her at der paa det Skib hvormed Dr. Ruge og hans Familie gik til Amerika skal have vret Mytteri, og at Mandskab og Passagerer er kastede iland i det sydlige Amerika. Ligeledes fortlles her, at Abrahamsen ikke kan fre sin Datter ned ad Kirkegulvet til hendes Confirmation506 , fordi han paa sine Reiser er bleven Catholik, det er da vist Sladder; men fortl dog ikke Fr. Lsse at det siges. Fr. Sick507 vinder ved nrmere Bekjendtskab, vi synes hos os ret godt om hende. De siger at De er en lad Brevskriver, det er egentlig ikke Tilfldet med mig, det koster mig Overvindelse at begynde paa et Brev; men naar den jeg skriver til blot interesserer mig nogenlunde, har jeg ligesaa ondt ved igjen at slutte; men her i Byen er saa liden Stof til Brevskrivning, saa faae Nyheder der kan interessere Dem , derfor maae jeg, om jeg vil fylde mine Breve skrive om mine egne Tanker og Flelser og, det er mig ofte imod, i det daglige Liv er jeg ikke meget meddelende; men naar jeg faaer Pennen i Haanden, maae jeg skrive Alt hvad der paatrnger sig mig, og det fortryder jeg ofte bag efter, hvad der ret er mig kjrt og helligt taber ved denne Udtalen, som F. Ex. hvad jeg fr skrev om Fader. Enhver Udtalen misforstaaes og mistydes desuden saa let, det tror jeg nu ikke er Tilfldet hos Dem min gode Broder Andersen; men jeg har dog jeblikke hvori jeg er saa ond at tnke: " Den kjbenhavnske Dandy vil maaske lee af hvad Du her har skrevet"; men disse jeblikke ere kun forbigaaende; det ssterlige Venskab, den indgroede Godhed, forjage dem hurtigt igjen. Idag, veed jeg intet videre uden en Gjentagelse af hvad mine foregaaende Breve indeholde: at det er mrkt her i mit Hjem, at Alle med Godhed mindes Dem, og at jeg er Deres trofaste Sster Jette.

Tak for de to smukke Vers af Deres Srgecantate, det frste behager mig isr. Fr. Lsse hvem jeg fik Brev fra skriver mig, at den hele er saa deilig ! Jeg var hos Milo for at lse Deres Billede: "Bertel Thorvaldsen" men jeg fandt det ikke i den nyeste Portefeuille, nu seer jeg frst af Deres Brev at jeg skulde have sgt det paa Omslaget, derimod lste jeg Camissos Breve til Dem, det interesserede mig. Hvad synes De om Munchs Digt over Kongen508? Jeg har stridt for det, og blev glad ved forleden at finde Medhold i Fdrenelandet. Thomsen har et Smdedigt509 derover i en af sine nyeste Aviser, der er undertegnet: "af en Dame", det er maadeligt synes mig og som man strax hrer af en Mand.

Sndag d. 26de. Idag er det Faders Fdselsdag, et frygteligt Veir med Storm Snee og Regn. Fader var saa overordentlig bevget i Morges ! Den Trst have vi dog Alle at vre samlede selv Eline er kommen herud i dette skrkkelige Veir; mine smaae Elever have sendt Fader Geleer, Rosenborgviin og Kager, Gud hvor de Brn ere gode og kjrlige, det er nsten Synd at de skal blive Voxne. Dog det var vel ret bittert sagt, og jeg fortryder det Kjre Andersen, naar De undertiden trffer mig i en Bitterhed saa tnk altid at den ligger i mit Hoved og ikke i mit Hjerte, saa vil De ikke tage Feil af mig! Jeg vil undertiden agere vittig og mener dog saa lidt dermed.

Jeg vilde have sendt mit Brev bort i Lrdags, men da jeg ilede med et Arbeide, fik jeg ikke Tid til at fuldende et til Fr. L? som jeg gjerne vilde sende med det samme, De er vel saa god at tage Dem af det. Nu prves der nok paa Mulatten, naar den er gaaet og De er kommen lidt i Rolighed tnker jeg vi hrer lidt fra Dem. Mulatten maae gjre Lykke, og vi glde os Alle til at hre det, Ssteren ikke mindst.

Igaar Aftes dde gamle Kammerherre Benzon paa Christiansdal510.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost