Dato: 23. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr 23. Maj 1874.

Kjre Fru Melchior! Kun et Par Timer har jeg vret her paa Holsteinborg, men jeg vil skrive strax, jeg veed Deres og Familiens venlige Deeltagelse for mig og De maa dog snarest hre at jeg i god Behold er kommet herud. Hele Natten inde i Byen sov jeg uroligt og var oppe allerede fr Klokken 6; Veiret var smukt om det blste voldsomt og blev fr jeg naaede Holsteinborg, en heel Storm. Kandidat Oksen fulgte mig til Sor, den unge Ulrik Adolph Holstein kom i samme Vogn, ligesom ogsaa Grev Lerche fra Lerchenborg, han, ligesom Aviserne jeg kjbte paa Banegaarden, sagde mig en Deel om Festen for Hartmann og at min Sang var blevet optaget med stor Jubel. Jeg udholdt fortrffeligt Jernbanefarten, var rigtignok strax lidt svimmel naar jeg traadte ud af Vognen, men det gik over; jeg var heller ikke saa trt efter de tre Timers Vognkjrsel og blev paa det hjerteligste modtaget paa Holsteinborg hvor jeg fik den gamle Grevindes to Vrelser med Udsigt til Haven og Stranden. Nu er jeg gaaet fra Middagsbordet og skriver strax til Dem. Jeg er glad ved at vre her og efter Omstndighederne at vre saa saa vel som jeg er, men nogle Tanker pine mig lidt, jeg har flt mig lidt ilde berrt i Hjemmet. Jeg er, som De veed meget tilfreds med Frknerne Ballin, men jeg synes ogsaa at jeg meget ordentligt betaler for mig. 40 Rdlr om Maaneden for de tre Vrelser og for Opvartningen; hvad jeg ellers modtager betales srskilt, men nu da jeg betaler for den tilkommende Juni-Maaned de bestemte 40 Rdlr siges mig at jeg maa betale for hver Maaned 5 Rdlr mere, det er altsaa paa et Aar et Tillg af 60 Rdlr. Det berrte mig ubehageligt [overstreget: og] netop at disse Penge lagtes paa idet jeg i det mindste en heel Maaned er borte og Frknerne ingen Uleilighed have med mig, ikke levere Lagner eller Haandklder. Jeg betalte naturligviis strax det Forlangte, men det har rgret mig! har jeg Ret eller Uret? Jeg veed nok Alt bliver dyrere, og at det ikke kommer Sagen ved at mine Indtgter blive ved det gamle. Jeg er som sagt meget tilfreds med Frknerne Ballin, men skal Udgiften saaledes voxe, saa har jeg kun at trste mig med at mine Leveaar endnu ikke ere mange, saa at min lille Formue netop kan holde anstndig ud til Begravelsen. Dette Paalg i den sidste Time har jeg slet ikke syntes om. Det skal glde og berolige mig om De kan bevise mig jeg har Uret. Grevinde Holstein sender Dem venlige Hilsener. Seent paa Aftenen kommer Excellensen herud. Tidligt paa Formiddagen gaaer Posten, da maa dette Brev afsted og jeg haaber da om ikke lnge at hre fra Dem, om Dem og alle Deres paa det kjre "Rolighed".

Gid at De kunde see hvor smukt jeg har det med Blomster og friske Bgegrene, men Ild i Kakkelovnen er ndvendig, jeg fryser i de andre Vrelser og ude blser det voldsomt.

Endnu engang Tak for al den Venlighed De viiste mod Frknerne Heinke.

Deres inderligt taknemelige

H. C. Andersen. E.S. Pintsemorgen. I Nat sov jeg urolig og havde nogen Smerte, jeg er stadigt svindel, men jeg har jo endnu ikke vret ude i den Luft som skal styrke mig. Excellensen besgte mig dette jeblik og bragte mig en Hilsen fra H. M. Kongen, hvem han havde fortalt at jeg var paa Holsteinborg.

Bring nu mine venlige Hilsner til Deres Mand, Brn, Frken Sophie Melchior og alle deeltagende Venner, Grevinden sender Dem en hjertelig Hilsen. Breve til mig sendes: Holsteinborg ved Skjelskjr.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad