Dato: 1. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 1ste Februar 1874.

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Det er mig tungt og bedrveligt ikke at vide hvorledes Deres Naade har det, og hvorledes det staaer til med den lille Elisabeths Sundhed. Jeg tnker saa ofte paa dem begge, mine Tanker sge til det hyggelige, smukke Holsteinborg, der altid viser sig for mig med sommerlige Trer og deiligt Solskin; jeg sidder endnu skrantende i mine smaae Stuer, som Venner og Veninder have pyntet med Blomster, hvert Vindue er en lille Have. Jeg har ogsaa begyndt, naar Solen skinner, at rre mig tilfods lidt om i den nrmeste Gade, men Krfterne slaae dog ikke ret til. Jeg tager ogsaa hen til enkelte Venner et Par Gange i Ugen og holder min Middag, men lngere end omtrent to Timer kan jeg dog ikke vre livlig mellem de Livlige. Dog seer Deres Naade heraf at jeg er i god Bedring, Dr Hornemann siger det Samme og venter at jeg til Sommer vil ganske vinde mit gamle gode Befindende, men nu er det allerede et Aar og fire Maaneder siden jeg blev syg, det er en lang Tid; aldrig troede jeg at kunne have prvet Sligt, saa godt som blive borte fra alle mine Venner, aldrig at komme paa Komedie eller i Consert. Arbeide kan jeg imidlertid ikke, for dog at have nogen anden Beskjftigelse end kun at lse har jeg begyndt at klippe og klistre til et stort Skjermbrt; Deres Naades Sster har ved ifjor, ved Nytaarstid, at forre mig et af hende lavet Skjermbrdt, hvor Sammenstillingen og den hele Ordnen af Billeder er aldeles kunstnerisk, givet mig Ideen, men jeg naaer endnu ikke hende i den Dygtighed hvor med hun har udfrt sit Arbeide. Fru Melchior hrer til Een af de Trofaste som stadigt besge mig; ogsaa vor velsignede Kronprinds har mig venlig i Tanke, han kom hjem til mig og sagde Lev vel, Dagen fr han reiste over til Petersborg332. Mine Eventyr og Historier, det vil sige 18 Stykker af disse, ere udkomne i Paris, kort fr Juul, i en god Oversttelse af Gregoire og Moland forsynet med en stor Mngde fortrffelige Illustrationer af Dargent333. Alle franske Blade have paa det meest rosende og anbefalende omtalt denne Bog, og, hvad der er meget behageligt, den er blevet udsolgt i Lbet af 14 Dage, saa nu et nyt Oplag maa trykkes. Jeg har imidlertid, som sdvanligt, aldeles ingen Penge-Fordeel her ved, men ren er jo en Guldfugl, der er Penge vrd. I New York er udkommet flere af mine Eventyr under Navn Hans Andersens good wishes for the children, med ganske eiendomme[lige] Illustrationer; fra Tydskland har jeg faaet en bhmisk Oversttelse af Improvisatoren, saa at Deres Naade seer at mine Skrifter flyve vidt om mens jeg sidder stille i Nyhavn og lnges efter Sommeren. Otto Scavenius fik jeg forleden Brev fra, da var han med sin unge Frue334 i Berlin og vilde over Dresden og Wien sydpaa; han syntes en meget lykkelig ung gtemand. Efterretningen om Levingstons Dd i Africa335, som jeg nu allerede for en Ugestid siden lste om bedrvede mig og jeg tnkte paa at skrive til hans lille Datter Mary, som Deres Naade veed jeg et Par Gange har faaet Brev fra, og nu, i det jeg i denne Dag og Time skriver dette Brev til Deres Naade, bringer Postbudet mig et Brev fra den lille Mary, dateret den 25 Januar; hun nvner ikke et Ord om Faderens Dd, men tvertimod at hun snart ven te [r] ham hjem, det var deiligt om Ddsbudskabet var urigtigt og at han virkeligt levede endnu; er han desvrre dd, da har Familien endnu ikke vidst det den 25 Januar, da Brevet til mig blev skrevet og afsendt. Vil Deres Naade hjerteligt hilse Hans Excellense Hr. Greven og alle Brnene. Gud veed naar og hvor vi sees - Jeg har ingen Planer for Sommeren, men rimeligviis reiser jeg dog lidt ud i Bjergene, om ikke lnger saa dog til Harzen. Hos Melchiors staaer Alt godt; Frken Anna, som iaar overvintrer her hjemme, finder sig ret vel her ved. Fru Melchior taler tidt til mig om Deres Naade og sprger altid om Deres og lille Elisabeths Befindende, hvorom jeg desvrre ikke kan give Beskeed. Gid jeg nu ret snart maa hre at Alt er godt og gldeligt paa det gamle, hyggelige Holsteinborg.

Deres Naades taknemlige rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus