Dato: 30. november 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

761 Fra E. Collin (med et Brev fra W. Isberg til E. Collin).

Hr. Etatsraad Gltorv 27 Nov 1873

Etatsraad Suhr, der i længere Tid ved Sygdom har været tilbageholdt paa Petersgaard, og først i disse Dage, ikke endnu ganske restitueret, er kommet tilbage til Sølyst, har anmodet mig at underrette Hr Etatsraaden om, at Deres første Reklamatjon paa Etatsraad Andersens Vegne straks blev taget til Følge, navnlig ved at der, ganske overeensstemmende med Deres Ønske , indsendtes en Beken dgørelse til Fædrelande, hvori stod S. T. i stedetfor det formedelst utydelig Haandskrift læste S. F.; fremdeles at den paany ønskede Bekendgørelse, saafremt Hr Etatsraaden efter oven anførte Oplysning ej skulde finde samme overflødig, skal blive vedføiet den næste forefaldende Indrykkelse, for hvis gratis Optagelse Comitteen, har Redatjonernes Velvillie for Sagen at takke. Deres ærbødige

S.W.lsberg

Da her altsaa ikke foreligger nogen Modvillie, men kun en anden Anskuelse om hvad der var tilstrækkeligt til at opfylde Deres Begiæring, vil jeg foreslaae Dem selv at skrive et Par Ord til Etatsraad Suhr om hvorledes De ønsker Sagen behandlet. Det har jo forresten ingen Hast, da der neppe saasnart igjen kommer en Annonce; vi kunne vel altsaa tale derom

30 Novbr. 1873. Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost