Dato: 19. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Ernest Grégoire
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 October 1873

Kjære, meget ærede Hr Gregoire!

Deres meget hædrende, venlige Skrivelse fra Slutningen af September lod jeg ved een af mine venner besvare, da jeg vedbliver at være syg og efter Lægens Raad, skal for en Tid afholde mig fra Forretnings Sager, ganske leve i Ro. Samtidig afsendte jeg i Krydsbaand min Biographi, som den af en anden Forfatter er givet i et trykt Værk, selv kunde jeg under mit nuværende Befindende ikke nedskrive den; jeg vedlagde et godt Billede af mig. Jeg haaber at De har modtaget denne Sendelse, men jeg har Intet hørt herom; derimod modtog jeg for nogle Dage siden, bragt ved Kjøbenhavns Bypost, to smaa Sedler, een fra Dem, Høistærede, og een fra Deres Boghandler, jeg skulde underskrive samme. Intet Brev fulgte med, hverken fra Dem eller fra Vedkomende som her i Kjøbenhavn har paataget sig Afleverelsen jeg veed saaledes ikke hvem jeg her hjemme har at henvende mig til og maa altsaa igjen see at faae een af mine Venner til at skrive for mig; men da dette ikke ihast har ladet sig arangere, skriver jeg selv, skriver paa Dansk, som De forstaaer, men det er med stor Besvær at jeg bringer dette Brev paa Papiret. -

Det er mig en Ære og Glæde at De interessere Dem for Gjengivelsen af mine Eventyr og Historier; det jeg allerede har udtalt i min første Svar-Skrivelse til Dem og jeg har Forvisningen om, at Ingen bedre end De vil gjengive i smukt Fransk mine Digtninger, men De vil indsee at jeg ogsaa er begjærlig efter at see hvor nær Gjengivelsen er den danske Original og at jeg ikke selv med den bedste Tillid og Tro, øieblikkelig, før jeg har seet den første Samling og har hørt om dens Optagelse kan eller bør give min Underskrift til at De i Fremtiden ogsaa, ene og alene, har Ret til udgive paa Fransk mine Skrifter. De vil ikke misforstaae mig men ganske vist, i mit Sted, have udtalt det samme. Nu glæder jeg mig til at see den første Samling og at kunne bringe Dem min oprigtige Tak for Deres Iver og Deeltagelse.

Deres meget hengivne

Ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Kjære, meget ærede Hr Gregoire!

Deres meget hædrende, smukke Skrivelse fra Slutningen af September, lod jeg ved een af mine Venner besvare, da jeg vedbliver at være syg og efter Lægens Raad egenlig ikke skulde give mig af med nogen Forretnings Sag.

Samtidig afsendte jeg i Krydsbaand min Biographi, som den af en anden Forfatter er givet i et trykt Værk, selv kunde jeg under mit nuværende Befindende ikke nedskrive den; jeg vedlagde et godt Billede af mig. Jeg haaber at De har modtaget denne Sendelse, men jeg har Intet hørt herom; derimod modtog jeg for nogle Dage siden, bragt ved Kjøbenhavns Bypost, to smaa Sedler, een fra Dem, Høistærede, og een fra Deres Boghandler, jeg skulde underskrive samme. Intet Brev fulgte med, hverken fra Dem eller fra Vedkomende som her i Kjøbenhavn har paataget sig Afleverelsen jeg veed saaledes ikke hvem jeg her hjemme har at henvende mig til og maa altsaa igjen see at faae een af mine Venner til at skrive for mig; men da dette ikke ihast har ladet sig arangere, skriver jeg selv, skriver paa Dansk, som De forstaaer, men det er med stor Besvær at jeg bringer dette Brev paa Papiret. -

Det er mig en Ære og Glæde at De interesserer Dem for Gjengivelsen af mine Eventyr og Skrifter; hvilket jeg allerede har udtalt i min første Svar-Skrivelse til Dem og jeg har den Tro / at Ingen vil smukkere og bedre [overstr: i Fransk] end De, gjengive i Fransk mine Digtninger, og jeg glæder mig til at see den bebudede Udgave, særligt for at see hvor nær De er kommet Originalen, hvor god Oversættelsen er i den Henseende, [overstr: jeg ønsker] thi før jeg har den glade Forvisning at jeg ogsaa i den Henseende, maa godkjende den, det jeg haaber og troer jeg skal, kan jeg ikke erklære at De, for alle Tider var den Eneste der turde oversætte mig paa Fransk. De vilde i mit Sted ganske vist gjøre det samme, og vil /

[ikke afsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13. 806-09)