Dato: 12. november 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 Nov Klokken 1 om Morgenen 1839

Strax griber jeg Pennen i det jeg faaer Deres Brev, skjøndt det egentligt er den tidligste Morgenstund, jeg kommer i dette Øieblik, endnu kruset og stram fra stort Selskab, Deres Brev laae som en duftende Bouquet paa Bordet, Tak for den, jeg maa, her paa Papiret, lade som jeg var hos Dem og takkede før jeg gik til Ro. Den stakkels Fader, Deres gode, lidende Moder, jeg føler en Veemod derved, men Intet er at gjøre. De selv har været syg - Gid jeg kunde læse for Dem et Par af mine Billeder, dog før jeg endnu gaaer til Sengs kan jeg jo læse eet det er, den trettende435 Aften Maanen fortæller; hør nu: "Der ligger to Bønderhuse ved Skovveien, Døren er lav, Vinduerne sidde op og ned, men rundt om dem voxe Berberitser og Bukketjørn; Taget er mosset og begroet med gule Blomster og Huusløg; der er kun Grønkaal og Kartofler i den lille Have, men paa Gjærdet blomstrer en Hyl[d] og under den sad en lille Pige; hun fæstede sine brune Øine paa det gamle Egetræ mellem Husene, det Træ har en vissen Stamme, savet af foroven, hvor Storken har Rede, han sad i den og knebrede med Næbet. En lille Dreng stillede sig ved Pigen; det var Broder og Søster. "Hvad seer Du efter spurgte han. "Jeg seer paa Storken," sagde hun, "Nabokonen har sagt mig, at den bringer os iaften en lille Søster eller Broder, jeg vil derfor passe paa, at jeg kan see de komme!" – Storken bringer ingen, sagde Drengen, "Nabokonen sagde det samme til mig, men hun lo da hun sagde det, og saa spurgte jeg hende om hun turde sige "ved Gud", paa det, men det turde hun ikke, og saa veed jeg at det om Storken, kun er noget man vil bilde os Børn ind !" – "Men hvorfra skulde da ellers det lille Barn komme?" spurgte Pigen; "Det kommer vor Herre med!" sagde Drengen, "Gud har det under sin Kjole, men ingen Mennesker kan see Gud og derfor kan vi ikke see, at han bringer det !" – I det samme luftede det i Hyldetræets Grene; Børnene foldede deres Hænder og saae paa hinanden; det var vist Gud, som kom med den Lille. De holdt hinanden i Hænderne; Døren gik op, Nabokonen traadte ud: "Kom nu ind og see hvad Storken har bragt!" sagde hun, "der er en lille Broder." – Og Børnene nikkede, de vidste jo nok han var kommet." –

See det er eet Billede af Bogen, som behager, eet af de meest yndede er "Pompei"436 , men det er for langt. God Nat ! mere imorgen ! ! !

Onsdag Formiddag. [13.11.]

Næsten er det mig umueligt at skrive dette Brev i Dag, thi jeg har meget at tage vare, men jeg vil nu og man kan jo hvad man vil; dog jeg forsikkrer Dem min høiere Haand snurrer af Træthed, saaledes har den skrevet i Dag. Jeg har nemlig maatte, for Skuespiller Holst, reenskrive eet af mine nyeste Eventyr: " Svinedrengen"437 , der ikke er saa kort, han maatte have det i Formiddag om han maaskee skulde kunne overtale Fru Heiberg til at sige det ved hans Aftenunderholdning. Bournonville har været gal paa mig ligesiden den lille Petrine Fredstrup, der er Larchers Elev, dandsede i den Usynlige, og dog kan jeg ikke gjøre derfor, bryder mig da heller ikke derom. Han er som forstyrret af den Hyldest Øehlenschlæger har givet ham i et meget svagt Digt i Dagen438 ; jeg mødte ham forleden paa Gaden, takkede ham da for Festen i Albano, men da han spurgte om jeg havde fundet mig tilfreds, svarede jeg at der var jo Eet og Andet, som ikke var ganske italiensk, hvorudover han fik den meget omtalte Berserkergang! forsikkrede at han gjerne næste Gang skulde sætte Abekatte ind i sit nyeste Arbeide; at han ikke var nogen grand Signore men kun en Bayadere439 ! – "De er en Nar!" tænkte jeg. Han taler imidlertid ikke godt om Mulatten, som han eengang elskede; saaledes forandrer Tiderne sig. Fru Bügel er jeg ogsaa paa spændt Fod med, thi hun er lidt for gal ! hun har nemlig i min Billedbog, hvori jeg beskriver en stille gammel Jomfrus Død, fundet en Parodi paa en ung Gift kones Død i Barselseng, men da Ligheden er som imellem et Fad Grød og et Karrethjul, veed jeg ikke hvad man skal svare Konen440 . Forleden laante jeg hende Hillerups Novelle, "den gamle Hustrue"441 og fik den strax tilbage, da hun ikke fandt at der var nogen Lighed, skrev hun, mellem hende og den i Kjærligheds Rødt indbundne gamle Hustru, uden at de begge gik ved Krykker, at hun, Fru Bygel, ikke som denne var forelsket i nogen ung Mand og desuden at hendes Apanage faldt bort hvis hun giftede sig. – Ja, det var en formelig Kurv jeg fik, hun har bestemt troet at det var et fiint Frierie, at jeg sendte hende den hillerupske Novelle; dersom hun har tænkt noget. De seer saaledes at jeg slet ikke ganske lever i en Poesie-Verden, jeg har Hverdags-Vrøvl nok ! men det gjør ikke noget ! – Fra lille Wulle skal jeg hilse Dem, hun var forleden ude hos en Familie, Børnene drillede hende og saa pryglede hun dem, hvilket hun selv fortalte da hun kom hjem. "De drillede Wulle, mig bankede dem ! " Efter denne Slagsmaals Scene havde hun forlangt Viin. De seer saaledes at hun er et høist uopdraget Barn, men med nordisk Kraft. – Fru Lessøe skal jeg ret inderlig hilse Dem fra. Lieutenanten er i denne Tid i Odense, jeg venter han gjør Vesit hos Deres Forældre, er det Tilfældet, da giv ham et Brev med til mig, De kan ikke glæde Dem ved mine Breve, saaledes, som jeg ved Deres. Mulatten er der sat første Prøve paa, Onsdag otte Dage. Procurator Hansen med Kone og Døttre er her i Kjøbenhavn de boe lige under mig i Hotel du Nord. Jeg førte dem forleden i Thorvaldsens Værksted. Ingemann holder meest af alle mine Eventyr af Paradisets Have, sætter den mellem de bedste Eventyr han kjender, giver derimod den flyvende Koffert en meget lav og ubetydelig Rang. Heibergs synes slet ikke om Paradisets Have, ansee Lykkens Kalosker for et udmærket godt Eventyr. Gud bevar os ! hvor jeg kiler paa, thi Brevet skal være færdig om fem Minutter, thi afsted maa og skal det. Jeg fik imorges Brev fra Arnesen442 i Paris, han skrev at Rachel er der og har slet ikke været paa Reise, som man fortalte her i Byen. Den nye Sanger Wieneke , som i Søn- dags optraadte i Sovedrikken vandt blandet Bifald443 , der blev hysset lidt; han taler slemt med Smør. – Man taler om at Mad Bishop skal optræde, som Mad. Voltisubito i Recensenten og Dyret444 . Frøken Brehmer hører jeg aldrig fra, hun maa være slumret ind i Hverdagslivet. Thorvaldsen er og bliver paa Nysø, hele Vinteren, dog tales der om at han kommer her ind til den 19, som nok er hans Geburtsdag. Hils Thomsens; om Jomf Andersen veed jeg Intet at meddele, hun er nok lidt syg jeg vil bede, at hun kommer sig til Mulatten skal gaae. Tak Deres kjære Moder for hendes Brev, hils den lidende Fader, Liebe sender ham en Hilsen, han er som nyfødt, lykkelig og hver Aften paa Comedie. Den Usynlige udkomme i Theater?Repertoiret i denne Uge445 . De skal faae den, maaskee med Hansens. Veiret er slet, min Haand saa inderlig træt, og derfor slutter jeg i flyvende Fart! skriv snart.

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus