Dato: 21. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 Sept 1873,

Kjre Hr Carl Reitzel!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de tilsendte Bger. Strax ved Modtagelsen, Brevet var endnu ikke lst, blev jeg lidt forundret ved at see at der kun var 12 Exemplarer til mig og jeg er altid vant til at erholde 10 a 12 Exemplarer pr hvert tusinde i det nye Oplag, Brevet sagde mig imidlertid at De gjemte Resten og vilde srge for at den blev omsendt, saaledes som jeg nskede; hjertelig Tak, men jeg vil hellere have selv alle Exemplarer, og gjemme samme til hvert Bind er sluttet, da kan jeg give bort, Samlingen komplet. Igaar havde jeg Besg af Frhlich, jeg var desvrre da meget lidende, og det var med stort Besvr at jeg fik omtalt og gjort opmrksom pa Eet og Andet i det af ham illusterede tredie Bind; dette bliver, antager jeg, sidste Bind af alle "Eventyr og Historier" jeg har at give, men dog altid fem Bind, to illustrerede af Pedersen tre af Frhlich, jeg havner vel snart! Synes ikke De og Deres Hr Broder at det vilde vre i sin Orden om der med dette (femte Bind) kom mit Portrt, efter eet af de bedste Photograph Hansen har givet, eller efter det seneste strre Butz=Mller tog til Wiener=Udstillingen. - Det er nu over 6 Uger siden at jeg, efter min Hjemkomst, bad Deres Hr Broder om at skrive for mig til Hr French, Huset Hartnach i Leipzig, om French vilde, i mit Navn, sende Maleren Kaulbach i Mnchen et Exemplar af mine samlede illustrerede "Eventyr og Historier," (eet Bind, den tydske Udgave); om dette er skeet veed jeg ikke, men jeg bad ogsaa om at jeg selv maatte faae sendt nogle Exemplarer af de allerseneste "Eventyr og Historier", (tydsk Udgave), deri Krblingen, herom har jeg heller Intet erfaret og ellers er Hr French saa srdeles opmrksom og hurtig til at svare. - Ved min Afreise i April, skulde jeg, som De selv var saa velvillig at tilbyde mig, fra det reitzelske Huus, modtage 1000 Rdlr, jeg modtog kun 800, i det jeg hellere senere vilde skrive om de 200 eller strax ved min Hjemkomst modtage disse, Nu har jeg Brug for samme og jeg hrer jo derfor fra Dem i den Anledning. - De nygivne Billeder i frste Hefte af Pedersens Udgave er srdeles smukke, Gid at De maa have Gavn og Glde af Deres Omhu. Hils hjerteligt Deres Broder! jeg veed af Deres Svoger, at han i disse Dage er kommet til Byen, De var saa venlig forleden Dag at besge mig, jeg var kjrt ud, det skeer kun i een enkelt Time, een eller to Gange i ugen, ogsaa trffer det sig at De netop da kommer!! Hvor kjedeligt for mig! -

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret