Dato: 31. juli 1873
Fra: Nicolaj Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gamtofte pr Aarup-Thurup 31de Juli 1873

Kjære Etatsraad Andersen!

Nu sidder jeg atter i mit kjære Hjem paa Fyen, og de sidste Tiders Begivenheder gaae som Billeder forbi min Erindring. Saa takker jeg Dem da meget, først fordi de viste mig den Tillid og det Venskab at tage mig med paa Reisen og dernæst for de deilige Steder, De har viist mig, Steder, som har glædet mit Sind og fyldt mig med Indtryk, jeg altid vil bevare, og som forhaabentlig ville bære Frugt i mig. Og dernæst Tak for de Menneskers Bekjendtskab, som de forskaffede mig, meest for Kaulbachs og Reuters, men tillige fro de mange Andres. Naarsomhelst i mit Liv jeg fæler Glæde og Udbytte af denne Reise, vil jeg med Tak huske paa, at det var Dem, der tog mig med paa den. meget ondt gjorde det mig, at jeg ikke kunde see Dem komme raskere til Danmark; men jeg haaber paa, at Ro og kjærlig Pleie, som jeg veed bliver Dem forundt hos Deres udmærkede Venner paa "Rolighed" snart skal bringe Dem fornyede Kræfter. – Min Broder jtraf jeg meget svag, han seer lidende og afmagret ud, har ingen Livslyst eller Glæde og ænsker kun at døe. Hans nye Læge, Doctor Lange, har dog erklæret at han ikke anseer hans Tilstand for at være aldeles Haabløs. Herhjemme traf jeg alt godt, og jeg glæder mig nu til at være her en Maaned; saa længe har jeg endnu Ferie. Tante Lotte [Sophie Magdalene Charlotte Schmidt (1783-1875) Nic. Bøghs mors moster, Gamtofte præstegaard] takker Dem meget for Deres Hilsener, ligesom min Broder og mine Forældre gjøre det Samme og sende Dem venlige tilbage. Det gjør dem Alle saa ondt at høre, at De kom saa svag hertil. Jeg fortæller Tante Lotte meget om Reisen, hun har seet Stereoskopbillederne og er henrykt, hun siger at jeg "igrunden har oplevet det Utrolige" og at jeg "før Tiden nok er værd at tale med". See det er dog virkelig Noget! – Vil De takke Grosserer Melchior meget for hans store Venlighed, at han lod mig vide, hvorledes De havde det Dagen efter Reisen; det var jo heldigvis lidt bedre. Gid De maa føle Glæde og have Ro! Gid Kræfterne maa voxe og Sundheden tage til! Og saa endnu engang Tak for havd Godt De har givet mig!

Deres hengivne

Nicolai Bøgh

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost