Dato: 25. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh 25 Sept 1839

Tak for Deres sidste Epistel; de melflgende Breve bleve strax besrgede. Fortl Deres Fader at Liebe396 har for 8 Dage siden udstaaet sin Operation, og den gik srdeles lykkelig, han skal selv have sagt at Sygdommen tidt havde langt skrkkeligere Smerter. Han er efter Omstndighederne meget vel, men der krves endnu en lngere Tid for at vre forvisset om Livet, men Alt tyder paa det Bedste og Smerter har han ikke mere. Man antager ogsaa at denne Operation ikke maa gribes uden, som det sidste Middel, hvor derimod den jakobsenske Kuur lader sig anvende, br denne tilraades; jeg har talt med flere Lger om denne og de sige at den er aldeles ikke smertelig, og at Patienten nogle faae Minutter efter dens Fuldfrelse kan gaae hjem og til sit Arbeide. Fortl Deres gode Fader Alt dette, maaskee kan disse Ord dog give ham noget Mod, saa det er et temmeligt sikkert Haab De udtale. Mlensted397 , Kommandanten, fortller man er pludselig ved Bordet, da han feirede sit Slvbryllup blevet lam og blind, man tvivler om hans Helbredelse. Hvad mit Stykke Mulatten angaaer, da synes det at gaae i lang Drag; paa Lverdag trder Fru Heiberg frste Gang frem i Overskous nye Stykke, en Bryllupsdags Fataliteter398 , det nste nye Skuespil hun viser sig i er "Kammeraterne"399 , nu flger Mulatten, men der skal males to nye Decorationer siger man, til frste og anden Act, og her er ikke Plads til at male disse, da der arbeides paa Tepper og Couliser for den nye Ballet: Festen i Albano400 , som opfres den 28 October. Mit lille Arbeide, den Usynlige paa Sprog, som af alle Stykkerne man gav i Sommer, vandt meest Bifald er det eneste af disse der er forkastet, saasnart jeg hrte det slog jeg Alarm og man gav de taabligste Grunde, endelig overdrog man Heiberg at sige om det skulde gaae, og han erklrede Stykket for slet , men at det burde spilles aligevel, eftersom Publicum med saa stormende Bifald havde optaget det. Heiberg besgte mig og sagde mig, med lidt nettere Udtryk, hvad han havde skrevet til Directionen derom og for at klappe mig lidt fortalte han, at han vel havde vist jeg blev lst i Tydskland; men han under sit Ophold der var blevet forbauset over det store Navn jeg eiede i Tydskland, jeg var langt mere kjendt og yndet end nogen anden dansk Digter, Alle havde spurgt ham om mig. Directionen var imidlertid ved Heibergs Dom lige nr og nu fortalte man mig at Honoraret blev kun 50 Rdlr om jeg da vilde vove mit Digternavn, jeg svarede at mit Digternavn leed ikke ved at Publicum udpeeb en Baggatel, det selv frste Gang havde vret henrykt over, og at jeg vilde have det frem for at vise Directionen at de havde behandlet mig ubillig. Nu gaaer Stykket, rimeligviis i nste Uge! Det kan gjerne vre at det falder, men jeg vil have det frem, og kun Directionens Magtsprog skal nu kunde forhindre det401 . Fra Sverrig har jeg faaet Indbydelse til to af de smukkeste skaanske Godser nemlig Grev de la Gardi402 og Baron Rammels403 , dog skeer der neppe Besg i dette Aar, men rimeligviis til nste Sommer. For "Folkebogen" der muligviis udkommer til Nytaar, har jeg allerede skrevet to Digte: (Historie om Konerne og en Paaskesang) Een Parabel: Boghveden, samt et Eventyr: den onde Konge404 .

Kjbenhavn den 28 Sept 1839.

Igaar hrte jeg fra Liebe, han er saa vel at han gaaer oppe, al Smerte og al Fare er forbi, bring Deres Fader denne trstende Efterretning, og siig ham at Liebes Sygdom havde udviklet sig til en Grad der var saa strk, som man endnu har Exempler paa. Siig Deres gode Fader min inderligste Deeltagelse, siig ham at jeg i Liebe har ligesom en Forudflelse af at hans Sygdom endnu bedre vil oplse sig. Men hvorfor lide saa lnge! i denne Verden maa man handle snart og dristigt. Idet mindste skulde han tale med Jacopsen og Thal405 . Iaften kom Heiberg til mig i Parquettet og sagde mig at den Usynlige gaaer paa Onsdag, der skal idag i Directionen have vret stor Strid, da Bournonville ikke vilde tillade at den lille Jomf Fredstrup dandsede Jaleo i Vaudevillen, men nu skeer det dog406 . Jeg har ordenlig sat mig paa Bagbenene, kan De tro, skjndt den hele Bagatel ikke er alt det Vrvl vrd. Jeg vil Intet taale af Directionen, Intet taale af Nogen ! jeg slaaer fra mig, jeg vil hvad jeg vil, eller gaae til Grunde ! Iforgaars fik jeg Hauchs Roman407 , han sendte mig den med et kjrligt Brev, jeg har nsten gjennemlst den ja, han er en Digter ! Det er, naar man kommer fra Hertss Stemninger408 , til Hauchs polske Familie, som kjrte man fra den snevre, kvalme Peer Madsens Gang ud i den friske Skov, hvor Vinden luftede, Trerne duftede og man blev opfyldt med Tanker og Flelser, der ikke fr rrte sig i os! ls den ! Fru Heiberg er endnu meget svag ! hun er frdig med sin Rolle i Mulatten, men det seer langvarig ud med dens Opfrelse; Jensen har alt frste Act oversat409 , den kan snart gaae paa tydsk fr paa dansk. Jeg har igaar skrevet en Arabesk, den vil vist behage dem, den ligner ja den ligner den danske Digter Andersen, det er Maanen der hver Aften fortller en Begivenhed for en fattig Kns paa sit Tagkammer, det kunde blive 1000 og een Nat om jeg vilde410 . "En sand Nydelse have Kjbenhavnerne i denne Tid" for at bruge Provinds Avisernes Stiil, men sandt er det; vi have Sangerinden Mad: Bishop der omtrent gjr Mellemledet mellem Mad Simonsen og Malibrann, det er et magelst Foredrag ; De skulde hre hende synge den skottske Balade om gamle Robin Gray, det bliver en heel Tragedie hun foresynger os411 . Deres Tante hrer jeg aldrig fra, hun holder jo dog af Hovedstaden og naar hun skrev til mig, fik hun strax et Epistel om hvorledes det rrte sig indenfor Voldene, jeg sender hende en Hilsen, saa stor, at den kan deles med Fru Guidbrand. Det er sandt, forleden, ja man hrer forunderlige Ting, fortaltes der i Kjbenhavn, at H. C. Andersen var forlovet med en Frken Guldbrand i Odense412 , jeg bengtede det paa det bestemteste. Med min Vand-Gaaen, er det nu forbi, i Lverdags var jeg sidste Gang i de salte Strmme, da fik jeg ondt i Halsen og nu denne Pine er forbi, vil Vandets Varme ikke stige over elleve Grader, det er lidt kjligt at begynde med igjen. Skriv mig til i nste Uge, thi st at min Usynlige pibes ud paa Onsdag, saa bliver jeg lynende gal og da er det godt jeg hrer lidt, der tyder paa at de gamle Venner ogsaa leve. De skriver altsaa paa en Novelle ! fortl os lidt af det qvindelige Hjertes Hemmeligheder, fortl hjt alt hvad der sidder i de skjulteste Kroge, saa vinde vi Noget ved denne Novelle. Beskriv os engang det bedste Indtryk Tollerlund har gjort paa Dem, mal os Stige med sine Fiskerhytter og sin Lystighed, som De jo tidt har seet den. Jomf. Andersen kom da ikke til at spille Dronningen paa 16 Aar, det var saaledes paa Prven at de Alle raadede hende derfra og hun var fornuftig nok til at tage imod Raad. Imorgen vil jeg besge Liebe og dersom der af vor Samtale kommer noget Sregent, der kunde vre godt for Deres Fader at vide, skal jeg skrive til ham derom; Jomf: Rieffel413 , den udmrkede Pianistinde er kommet her til Byen, jeg har lovet hende at fre hende til Fru Heiberg, som hun da haaber fortller et af mine Brne-Eventyr paa Concerten der er bestemt til den 11te. Mine Brne-Eventyr udkomme sidst i nste Uge414 , De har dem altsaa frst Sndag otte Dage. Men Du min Skaber, nu er Papiret forbi, og jeg har ikke faaet talt tre Ord, altsaa mere nste Gang. Hels dem Alle i Hjemmet.

Deres broderligt sindede H. C. A.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus